آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

درخت – محل درخت

0

محل درخت

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درختی که در خانۀ «پادشاه» باشد، خدمتکار پادشاه است.تعبیر دیدن هر درختی که در محل نماز خواندن یا مسجد سبز شده است (البته اگر نوع و گونۀ آن درخت برای تو آشنا نیست)، قوت در دین می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر دیدن هر درختی که در جائی به غیر از منطقه و سرزمین مخصوص به آن قرار دارد، مردی غریب است که در آن محل و منطقه وارد می‌شود.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درختانی که در باغ هستند، مربوط به مال و اموال صاحب باغ می‌باشد.

محل درخت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم