آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

درخت – بریدن یا آسیب درخت

0

بریدن یا آسیب درخت

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر کندن و قطع کردن درختان این است که در آنجا فتنه بوجود می‌آید. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درخت خرمای خانۀ خود را بریده‌ای، یـعـنـی شخصی از افراد خانواده و فامیل تو بیمار می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی درخت را بریده‌ای یا انداخته‌ای، یـعـنـی «صاحب درخت» هلاک شده یا حال و روزش دگرگون می‌شود. ‌‌‌‌‌ اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: اگر ببینی در حال بریدن درختی هستی، یـعـنـی به سختی بیمار می‌شوی یا کسی از اهل و نزدیکان تو از دنیا می‌رود. ‌‌‌‌‌ اگر ببینی درخت را از جا کنده‌ای، یـعـنـی دچار بیماری می‌شوی یا در آن محلی که درخت را کنده‌ای، کسی بیمار شده و از دنیا می‌رود، ‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی درختی را از ریشه کنده‌ای، یـعـنـی نعمت و جاه و مقام مردی را از بین می‌بری. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درختی را با اره بریده‌ای، یـعـنـی از ارتباط و مصاحبت با شخصی که تعبیر آن درخت به او مربوط می‌شود جدا می‌شوی و او را مورد اذیت و آزار قرار خواهی داد.اگر ببینی باد شدیدی درختان آنجا را کنده و خرابی به بار آورده، یـعـنـی بیماری‌هایی مثل طاعون و سرخچه مردم آنجا را دچار بلا و گرفتاری و مصیبت می‌کند (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: تعبیر درخت‌های خشک بریده، مردم بددین و مذهب می‌باشد که نسبت به مسلمانان آگاهی ندارند.

بریدن یا آسیب درخت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم