آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

درخت – اجزاء درخت

0

اجزاء درخت

ریشه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب ریشۀ درخت، موافقت و تسلیم «صاحب درخت» در دین می‌باشد. اگر ببینی ریشه‌های درخت قوی و محکم هستند، یـعـنـی صاحب درخت زکوت مال خود را به طور کامل می‌دهد، ولی اگر بر خلاف این ببینی، زکوت را به طور کامل نمی‌پردازد.

پوست: جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پوست درخت، رزق و روزی می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پوست درخت قوی و محکم است، تعبیرش این است که«صاحب درخت» روزه‌دار می‌باشد.

ساقه: جابر مغربی می‌گوید: تعبیر ساقه درخت، ایمان می‌باشد.

برگ: جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب برگ درخت، خوبی و زیبایی می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر برگ درخت (اگر بروی درخت باشد)، خلق و خوی بینندۀ خواب است(مخصوصاً اینکه در بیداری نیز فصل آن برگ باشد). جابر مغربی می‌گوید: تعبیر برگ درختانی که میوۀ شیرین دارند، اخلاق خوب است و درختانی که میوۀ ترش دارند، اخلاق بد می‌باشد، تعبیر برگ درختانی که از انواع درختان “بی‌ثمر و بی‌میوه” هستند، پول می‌باشد، ولی بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر برگ درختان “میوه‌دار”، پول می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از درخت مقداری برگ سبز کَنده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی اخلاق و خلق و خوی خوبی خواهی داشت. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از درخت برگ تازه‌ای کنده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن پول به دست می‌آوری. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی برگ درختان را جمع می‌کنی، یـعـنـی به اندازه آن طلا به دست می‌آوری. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در فصل پائیز وارد باغی شده‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای و برگ درختانش در حال ریختن می‌باشد، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درخت‌های باغ انگور برگ ندارند، یـعـنـی با زنی که نیکوکار نیست ازدواج می‌کنی و از او خیر و منفعتی به تو نمی‌رسد. اگر ببینی برگ درخت‌های باغ انگور زرد شده است، یـعـنـی بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

آب: جابر مغربی می‌گوید: تعبیر آب درخت نماز می‌باشد.

شاخه: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شاخه، فرزندان و برادران و بستگان می‌باشد. اگر ببینی شاخه‌های درخت انبوه و فراوان می‌باشد، یـعـنـی بستگان و خانواده تو زیادتر می‌شوند، ‌‌‌‌‌ ولی اگر انبوه و فراوان نیستند، یـعـنـی بستگان و خانوادۀ او کمتر خواهند شد. اگر ببینی شاخه‌ای از درخت تو کم شده است، یـعـنـی یکی از بستگان تو از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری). اگر در خواب ببینی شاخه را از درخت خودت می‌بری، تعبیرش این است که یکی از بستگان را از خودت دور می‌کنی. اگر ببینی شخص آشنایی به تو شاخۀ باریک درختی را داده است، یـعـنـی از آن شخص به تو سود و منفعت می‌رسد، یا اگر آن شخص غریبه و نا آشنا بود یـعـنـی شخص غریبه‌ای به تو سود و منفعت می‌رساند، ولی اگر آن شاخه خشک باشد، هیچ خیر و یا بدی به تو نمی‌رسد.

 

اجزاء درخت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم