آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دربند بودن – بسته بودن گردن

0

بسته بودن گردن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در گردن خودت غل داری، تعبیرش این است که به دروغ مسلمان هستی و کافر از دنیا می‌روی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: اگر مرد خوب و صالحی در خواب ببیند که در گردنش غل دارد، یـعـنـی از کار دنیوی دست می‌کشد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در گردن ابلیس غل انداخته‌ای، یـعـنـی افراد دیندار و درستکار شاد و خوشحال می‌شوند.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در گردنَت زنجیر قرار دارد، یـعـنـی حق مردم به گردنت می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بند گردنت از چوب می‌باشد، یـعـنـی امانتی بر گردن تو می‌باشد، ولی امانت‌داری را به جا نمی‌آوری، یا اگر از نقره باشد، یـعـنـی به خاطر زن دچار رنج و زحمت می‌شوی، و اگر از طلا باشد، یـعـنـی رنج و زحمت تو از جهت مال و اموال می‌باشد، یا اگر از مس باشد، یـعـنـی به خاطر کسب و معاش و تامین مایحتاج زندگانی دچار رنج و زحمت می‌شوی(دفع بلا و گرفتاری).

بسته بودن گردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم