آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پادشاه – دربان و… پادشاه

0

دربان و… پادشاه

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حاجب و دربان پادشاه را ببینی، تعبیرش این است که از انجام کارها درمانده و ناتوان می‌شوی ولی سرانجام به خواسته‌ات خواهی رسید. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در سرای پادشاه نگهبانی می‌کنی، یـعـنـی پادشاه به تو خیر و منفعت می‌رساند، اگر بازرگان باشی و این را در خواب ببینی تعبیرش این است که در تجارت به سود و منفعت بسیاری می‌رسی. اگر ببینی در حالی دربانی می‌کنی که دری وجود ندارد، یـعـنـی از نزدیکان «پادشاه» می‌شوی، ولی اگر ببینی پادشاه تو را از دربانی کردن برکنار کرده است، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی برای پادشاه درستکار و عادلی پرده‌داری می‌کنی، یـعـنـی به درستکاری و خیر و خوبی مایل می‌شوی و مال حلال بدست می‌آوری، ولی اگر پادشاه مفسد و ظالم باشد، یـعـنـی به فساد مایل می‌شوی و مال حرام بدست می‌آوری .

دربان و… پادشاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم