آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دربانی

0

دربانی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دربانی می‌کنی، تعبیرش این است که شخص بزرگی تو را به خواسته‌ات می‌رساند و عزت و جاه و مقام به دست می‌آوری .اگر ببینی در حالی دربانی می‌کنی که دری وجود ندارد، یـعـنـی از نزدیکان «پادشاه»می‌شوی، ولی اگر ببینی پادشاه تو را از دربانی کردن برکنار کرده است، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس دربان‌ها را پوشیده‌ای، یـعـنـی از عطا و بخشش بزرگان محروم می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حاجب و دربان پادشاه را ببینی، یـعـنـی از انجام کارها درمانده و ناتوان می‌شوی ولی سرانجام به خواسته‌ات خواهی رسید.

دربانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم