آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دراج

0

دراج

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دراج، زنی زیبا ولی بداخلاق می‌باشد که با شوهرش ناسازگار است.اگر در خواب ببینی دراج گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که با چنین زنی ازدواج خواهی کرد ، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی دراج‌های فراوانی داری و می‌دانی برای خودت می‌باشند، یـعـنـی به تعداد آن‌ها صاحب زن و«کنیزک» می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت دراج می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال زنی را می‌گیری، ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیرش این است که به اندازه آن از مال و اموال زن گرفته و خرج می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دراج را از دست داده‌ای یا اینکه از دست تو پریده است، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی.

دراج

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم