آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دختر – سایر موارد

0

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دختر تو ناقص می‌باشد، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه و نگرانی می‌شوی و حال و روز تو بدتر خواهد شد.اگر ببینی دختری را برداشته‌ای و می‌بری، یـعـنـی خیر و نعمت به دست می‌آوری.اگر ببینی به کسی دختر می‌دهی، یـعـنـی باعث شادی و نشاط آن شخص می‌شوی.اگر ببینی به شکل دختر درآمده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم