آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دختر – تولد و مرگ دختر

0

تولد و مرگ دختر

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صاحب دختر شده‌ای، یا کسی به تو دختری بخشیده است، تعبیرش این است که به اندازه زیبایی او شادی و نشاط و برکت و نعمت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی دختر تو مرده است، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد. ابن سیرین در جائی دیگر می‌گوید: اگر ببینی صاحب فرزند دختر شده‌ای، یـعـنـی سلامت و تندرست خواهی بود و از اهل و نزدیکان خودت شاد و خرسند می‌شوی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زن «پادشاه» در خواب ببیند که دختر زاییده است، یـعـنـی پادشاه گنج پیدا می‌کند. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دختری زاییده و به دنیا آورده‌ای، تعبیرش این است که فرزند پسر به دنیا می‌آوری، امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش این است که از نسل تو فرزندی به دنیا می‌آید که بزرگتر خانوادۀ خودش می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که خودش دختر زاییده است، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شود.

تولد و مرگ دختر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم