آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دجال

0

دجال

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دجال، مرد بدی است که مردم را از راه راست منحرف می‌کند و دورو و منافق می‌باشد و در زبان چیزی می‌گوید ولی در دل چیزی دیگر دارد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر دجال را در جائی که آشنا می‌باشد ببینی، تعبیرش این است که آنجا دچار فتنه خواهد شد و افراد دروغگو در آنجا جمع شده و همچنین خیر و برکت آن مکان از میان می‌رود.

دجال

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم