آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دبیری

0

دبیری

در اینجا منظور از دبیر، احتمالاًً منشی و… می‌باشد و نه معلم. برای مشاهده تعبیرهای معلم به قسمت معلمی کردن مراجعه شود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی دبیری می‌کنی، تعبیرش این است که مال و اموال مردم را با مکر و حیله از آن‌ها می‌گیری و کارهای ناشایست انجام می‌دهی. اگر ببینی دبیری می‌کنی و دبیری عاقل و دانا هستی، یـعـنـی خیر و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر به کاری مشغول هستی از آن کار برکنار می‌شوی.اگر ببینی دبیری «پادشاه» را انجام می‌دهی، یـعـنـی از مردم سود و منفعت زیادی می‌بری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر دبیر پادشاه را ببینی، یـعـنـی آن چیزی که به دنبال آن هستی را بدست می‌آوری .

دبیری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم