آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دایره زدن

0

دایره زدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر شخصی جوان دایره بزند، تعبیرش امر به معروف دشمن خویش و سفارش او به کار خوب و پسندیده است، ولی اگر پیرمرد باشد، تعبیرش ترک امر به معروف و سفارش نکردن به کار خوب و پسندیده است .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر شنیدن صدای دایره از مردی جوان، آشکار شدن وضع و حال و روز می‌باشد، ولی اگر صدای دایره زدن پیرمرد باشد، تعبیرش خوشبختی و پیروزی است.ابن سیرین می‌گوید: اگر دایره زننده آزاد باشد، تعبیرش انجام کاری مشهور می‌باشد.اگر دایره زننده «کنیزک» باشد، تعبیرش رسیدن چیزی مشهور می‌باشد. امام صادق (ع)می‌فرمایند: تعبیر شنیدن صدای دایره زدن زن یا کنیزک، شادی و نشاط است.

دایره زدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم