آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دانلود صوتی دروس معرفت نفس توسط استاد صمدی آملی

16

دانلود صوتی دروس معرفت نفس توسط استاد صمدی آملی ۸۳۰ درس
شرح کتاب «دروس معرفت نفس»  تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال ۱۳۸۴

دوستانی که میخواهند به چشم سوم دست یابند و مسیر عرفان و خودشناسی گام بردارند در مرحله اول باید ۳۰ درس طهارت باطنی را گوش فرا دهند و بعد از ان ۸۳۰ جلسه درس معرفت نفس تالیف از استاد حسن زاده آملی به تفسیر استاد صمدی آملی گوش فرا دهند که این ۸۳۰ درس در همین صفحه برای دانلود قرار دادیم.

شما باید هر روز یک درس را گوش فرا دهید

(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱) حرکت از نقص به کمال ۰۰:۵۸:۴۹
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۲) چگونگی انسان سازی ۰۰:۵۱:۱۲
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳) قراردادن نفس در مسیر تفکر ۰۰:۳۷:۳۳
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۴) حقیقت وجودی انسان ۰۰:۵۶:۲۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۵) ترسیم ارتباط نفس وبدن ۰۰:۴۵:۳۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۶) مراحل رسیدن به کمال در نظام هستی ۰۰:۵۲:۰۶
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۷) چیستی حقیقت نظام هستی ۰۰:۵۵:۲۷
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۸) منشاء فهم در انسان ۰۰:۴۹:۵۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۹) گره گشایی با توسل به حضرت عباس (ع) ۰۰:۴۹:۵۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۰) تفاوت های لفظ انسان و بشر ۰۰:۳۹:۴۷
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۱) غیریت بین نفس و بدن ۰۰:۴۰:۴۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۲) شئون ارتباطات نفس و بدن ۰۰:۵۴:۲۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۳) عدم تساوی شئون نفس ۰۰:۳۹:۵۰
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۴) اعجاب تسخیر نفس در بدن ۰۰:۴۳:۲۹
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۵) نتیجه تصرف نفس در جسم ۰۰:۳۲:۴۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۶) تجسم افعال نفس در جسم ۰۰:۳۹:۰۳
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۷) تجسم بدن در حالت نفسیت و جسمیت ۰۰:۵۱:۲۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۸) نقش قوه ی خیال در انسان ۰۰:۵۶:۵۳
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۹) مظهریت اسم جامع نفس ۰۰:۵۳:۱۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۲۰) تغذیه ی بالاترین قوه انسان ۰۰:۴۴:۱۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۱) تفکر در موجودات عالم ۰۰:۵۰:۴۱
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۲) نفس ناطق انسان تحت تدبیر ملکوت عالم ۰۰:۵۹:۱۶
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۳) لزوم پرداختن به علم هیئت ۰۰:۵۵:۰۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۴) اراده خداوند به استناد نفس ۰۰:۴۵:۴۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۵) قدرت نفس در مقابل اراده خداوند ۰۰:۵۳:۲۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۶)اصطلاحات مرکب در علم فلسفه ۰۰:۴۲:۵۱
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۷) شرح قوه ی مصور نفس ۰۰:۵۷:۳۰
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه(۲۸) پیوستگی قوای نفس ناطقه ۰۰:۵۳:۳۶
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۹) آیا نفس حقیقت انسان است؟ ۰۰:۳۸:۰۱
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۰) دلیل بررسی قوای نفس ۰۰:۴۲:۳۱
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۱) چگونگی تسلط به نفس ۰۰:۴۸:۳۹
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۲) نیاز جسم ونفس به یکدیگر ۰۰:۴۵:۰۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۳) عدم مجهول مطلق ۰۰:۴۳:۲۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۴) طلب مجهول مطلق محال است. ۰۰:۴۶:۰۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۵) ارتباط های باطنی نفس ۰۰:۵۱:۱۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۶) تصور اجمالی انسان ۰۰:۴۶:۴۷
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۷) راه نزدیک شدن به فرایض ۰۰:۵۲:۱۱
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۸) مراحل دست یابی به علوم اجمالی و تفصیلی ۰۰:۴۵:۵۷
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۹) راه های قرب به منبع علم عالم ۰۰:۴۸:۳۶
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۴۰) نظام هستی بر پایه ی علت و معلول ۰۰:۴۱:۴۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۴۱) تفاوت نفس انسان در بین موجودات دیگر ۰۰:۴۶:۴۹
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۴۲) چگونگی قرار دادن بدن در اختیار جسم ۰۰:۴۹:۰۹
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۴۳) ویژگی های شخصیتی خانم فاطه زهرا (س) ۰۰:۵۸:۰۰
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۴۴) چگونگی حرکت کمال به نقص ۰۰:۴۶:۳۹
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۴۵) شروط رسیدن از نقص به کمال ۰۰:۴۸:۲۶
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۴۶) چیستی ظرف علم ۰۰:۴۹:۵۰
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۴۷) راه های رسیدن نفس ناطقه به معارف ۰۰:۴۱:۳۷
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۴۸) سنخیت بین ظرف علم و علم ۰۰:۳۰:۰۷
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۴۹) تفاوت های قوه ی خیال و عقل ۰۰:۳۴:۴۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۰) ظرف علم یا نفس ناطقه ۰۰:۴۷:۵۰
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۱) گستردگی حقیقت علم ۰۰:۴۰:۱۲
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۲ ) دانش مایه ی پیشرفت بشر ۰۰:۳۳:۱۶
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۳) ماوراء طبیعت بودن ظرف علم ۰۰:۵۵:۰۷
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۴) اثبات منبع علم عالم ۰۰:۴۶:۱۲
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۵۵) شرط محدودیت حد اشیاء ۰۰:۴۹:۲۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۶) مشاهده ی مادیات و حقایق آن ۰۰:۵۲:۱۳
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۷) خواسته های نفس و ترفندهای شیطان ۰۰:۱۳:۳۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۸ ) صور مرکبه ی جامدات ۰۰:۴۵:۰۰
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۹) متمایز شدن اشیاء به لحاظ صورت نوعیه ۰۰:۴۷:۵۳
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۶۰) شرح ماده ی اولی وماده ی ثانیه ۰۰:۴۲:۱۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۶۱) صور جسمیه ونوعیه ی اشیاء ۰۰:۴۳:۴۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۶۲) جامعیت آثار ماده ی ثانویه ۰۰:۴۴:۰۱
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۶۳) اجزاء صغار سلبه در ماده ۰۰:۴۰:۵۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۶۴) اجزاء صغار سبله ی جدا نشدنی ۰۰:۴۵:۴۰
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۶۵) اعداد تکرار واحدهاست. ۰۰:۴۲:۴۳
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۶۶) ارجحیت علم هیئت بر تمامی علوم ۰۰:۴۱:۱۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۶۷ ) ارتباط جسم و سطح ۰۰:۲۵:۱۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۶۸) تعیین صفت ذاتی اجسام ۰۰:۴۶:۲۲
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۶۹ ) نقش ذرات تشکیل دهنده ی اجزا ۰۰:۴۸:۴۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۷۰) ادله ی قائلین به اجزاء ۰۰:۴۹:۴۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۷۱) اشکال اجزاء تشکیل دهنده ی مواد ۰۰:۵۹:۲۹
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۷۲) زندگی الهی بر مبنای قوه ی عقل ۰۰:۵۰:۰۲
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۷۳) غیر متناهی بودن عالم ماده ۰۱:۰۱:۱۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۷۴) رابطه ی کلمه ی بخت و اتفاق در عالم ماده ۰۰:۵۵:۰۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۷۵) مسئله ی اختلاف منظر در غالم ماده ۰۰:۴۶:۲۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۷۶) تشریح ذرات اجسام در عالم ماده ۰۰:۳۴:۰۱
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۷۷) شرح ماجرای قربانی کردن حضرت اسماعیل(ع) ۰۰:۵۶:۱۰
تصویر سازی علم ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱) ۰۰:۵۸:۰۸
رابطه عالم و معلوم در عالم ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲) ۰۰:۳۰:۳۸
فوق تجرد بودن نفس ناطقه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳) ۰۰:۲۵:۳۱
آغاز جلد سوم تشریح دروس معرفتی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴) ۰۰:۴۳:۳۰
مرکبات نباتی در عالم ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵) ۰۰:۴۲:۲۵
تفسیر معرفت نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶) ۰۰:۳۰:۵۰
قدرت انسان در پیشرفت علم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷) ۰۰:۲۹:۲۰
امتزاج اصول اربعه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸) ۰۰:۲۳:۱۶
صورت نباتی اصول اربعه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹) ۰۰:۳۰:۴۸
اقسام مختلف نباتات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰) ۰۰:۵۱:۴۳
عارض شدن اوصاف بر انسان (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱) ۰۰:۵۱:۵۲
شرح اشارات به صورت مشاع (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۲) ۰۰:۲۸:۱۸
تصویرسازی در دنیای فوق ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳) ۰۰:۵۱:۲۹
وجود ذهنی و خارجی اجسام (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴) ۰۰:۴۷:۳۳
مراتب موجودات عالم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵) ۰۰:۴۶:۱۸
اثبات عدم توقف نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶) ۰۰:۵۷:۳۲
توصیه های عرفانی به عارفان عصر حاضر (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷) ۰۰:۵۵:۴۸
کلام برهانی و اغنایی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸) ۰۰:۴۶:۱۵
رابطه ی نفس و جسمانیت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹) ۰۰:۵۴:۵۶
اثبات نفس حق تعالی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۰) ۰۰:۵۲:۳۳
 تفسیر لفظ روح القدس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۲۱) ۰۱:۰۲:۲۳
انسان از دیدگاه نهج البلاغه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۲) ۰۰:۵۷:۴۹
صبر در مقابل سختی ها از دیدگاه ائمه(ع) (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۲۳) ۰۱:۰۱:۱۴
راه های کنترل شهوت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۴) ۰۰:۵۸:۴۵
چگونگی بوجود آمدن نطفه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۵) ۰۰:۳۷:۳۴
شی واحد ناقص و کامل (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۶) ۰۰:۴۳:۱۱
تقسیم بندی نفس ناطقه به عقل عملی و عقل نظری (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۲۷) ۰۰:۴۵:۲۵
اثبات وجود هیولای اولی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۸) ۰۰:۴۹:۲۱
اتحاد ماده ی مبهم وماده ی متعین (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۹) ۰۰:۵۵:۱۲
بدیعیات و نظریات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۳۰) ۰۰:۵۳:۰۸
تفاوت مراتب نفوس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۱) ۰۰:۴۸:۳۰
تفاوت میان عقل و روح (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۳۲) ۰۰:۴۹:۰۴
سعه ی وجودی و تجرد نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۳) ۰۰:۵۲:۵۴
مراحل تعقل انسانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۴) ۰۰:۴۳:۵۸
شانیت نفس انسانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۵) ۰۰:۳۵:۴۲
عقل،گرداننده ی نظام عالم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۶) ۰۰:۴۲:۴۱
نازلترین مرتبه ی انسانیت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۷) ۰۰:۳۰:۳۰
کمال اولیه و ثانویه ی انسان ۰شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۸) ۰۰:۳۴:۱۷
پیوستگی عقل و نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۹) ۰۰:۴۵:۴۳
نفس کل.موجود ماورای طبیعت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۰) ۰۰:۴۸:۵۴
امکان ذاتی و امکان استعدادی اجسام (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۱) ۰۰:۴۸:۴۲
وحدت صنع طبیعت و امکان ذاتی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۲) ۰۰:۴۷:۰۳
اقسام جسم در عالم ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۳) ۰۰:۴۳:۳۳
ماده؛حامل استعداد اجسام (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۴) ۰۰:۴۲:۲۹
تفاوت تبدل صور و فساد صور (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۵) ۰۰:۵۹:۵۱
امکان استعدادی بر مبنای جسمانی و روحانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۶) ۰۰:۵۴:۰۰
سلسله طولی عوالم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۷) ۰۰:۵۲:۰۲
استعدادهای رسیدن به تکامل (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۸) ۰۰:۴۳:۰۱
امکان ذاتی مفارقات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۹) ۰۰:۵۱:۱۴
تعلقات تکمیلی و استعدادی نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۰) ۰۰:۴۵:۰۳
حدود ماهیت وجودی نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۱) ۰۰:۵۹:۱۳
رابطه ی بین وجود و احکام اولیه موجودات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۲) ۰۰:۵۲:۳۰
بررسی شبهات عرفانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۳) ۰۱:۰۰:۴۴
میزان انتظار منتظران ظهور (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۴) ۰۰:۴۵:۵۵
مرگ در موجودات مادی و غیر مادی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۵) ۰۱:۰۲:۲۳
ارتباط وجودی جان و تن (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۶) ۰۰:۳۹:۵۵
به کمال رسیدن نفس ناطقه توسط بدن (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۷) ۰۰:۴۶:۲۸
وجوه جسم بودن بدن (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۸) ۰۰:۴۴:۵۹
بدن،نفس تجسم یافته (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۹) ۰۰:۴۶:۴۲
چگونگی بوجود آمدن نفس ناطقه انسانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۰) ۰۰:۵۱:۵۱
جامعیت علت در مقابل معلول (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۱) ۰۰:۵۲:۲۳
اثبات وجود علت مفارق عقلی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۲) ۰۱:۰۳:۰۷
شرح موجود ناطق (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۳) ۰۰:۵۳:۲۲
تشخیص جعلی و غیر جعلی بودن روایات بوسیله ی قرآن (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۴) ۰۰:۴۸:۰۳
نتیجه ی سلطانی شدن قوای عقل (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۵) ۰۰:۵۴:۵۹
تساوی نفس و جسم عالی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۶) ۰۰:۵۸:۳۰
وجه اشتراک جنس در منطق (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۶۷) ۰۰:۳۱:۱۱
قابلیت های مواد (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۸) ۰۰:۴۴:۱۱
اطلاق لفظ قوه به نفس ۰شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۹) ۰۰:۴۷:۵۳
ماهیت جسم مادی بالاراده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۰) ۰۰:۴۰:۴۶
انواع صفت های نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۱) ۰۰:۳۴:۲۴
زندگی ممتد حیات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۲) ۰۰:۴۵:۴۴
زندگی آل الله و اهل الله (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۳) ۰۰:۳۴:۲۹
وجوه حیات از نظر ملا صدرا (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۴) ۰۰:۴۴:۱۹
نظام سلسله ی طولی و سلسله ی عرضی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۵) ۰۰:۴۸:۲۹
تنزیل تدریجی و انزال دفعی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۶) ۰۰:۵۴:۳۱
شئون آیات عالم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۷) ۰۰:۴۴:۱۹
حدود صفات انسانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۸) ۰۰:۵۲:۵۲
عالم آفاق و انفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۹) ۰۰:۴۰:۵۸
عالم غیب و عالم عین (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۰) ۰۰:۳۱:۱۹
مفارق بودن نفس ناطقه ی انسان (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۱) ۰۰:۳۶:۳۲
الفاظ کلی منطقی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۲) ۰۰:۳۶:۲۱
حداقل مبنای باب علم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۳) ۰۰:۵۵:۲۹
صور معقوله ی جسم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۸۴) ۰۰:۴۴:۲۲
بسیط بودن صور علمیه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۵) ۰۰:۵۳:۰۳
وابستگی های نفس وبدن به یکدیگر (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۶) ۰۰:۴۵:۰۸
علم فکری به ذات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۸۷) ۰۰:۴۴:۰۶
احکام تجرد نفس ناطقه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۸۸) ۰۰:۴۲:۴۵
مُدرک بالذات و مُدرک بالعرض (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۹) ۰۰:۳۸:۴۷
تقابل تضاد در غلم منطق (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۰) ۰۰:۴۳:۵۰
تناقض در علم منطق (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۱) ۰۰:۴۴:۰۸
ممکن موجود و ممکن معدوم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۲) ۰۰:۴۸:۰۳
ویژگی های طرفین تقابل عدم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۳) ۰۰:۵۶:۲۴
آیا ماده مبدا نفس است؟ (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۴) ۰۰:۵۸:۱۷
زمان تحقق پیدا کردن نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۵) ۰۱:۰۰:۴۰
حادث شدن بدن،حادث شدن نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۹۶) ۰۰:۵۴:۳۸
قوه ی عاقله ی بالفعل (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۹۷) ۰۰:۵۲:۳۰
واسطه بودن عالم مافوق (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۸) ۰۱:۰۱:۵۸
صفات ذاتی و صفات عرضی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۹) ۰۱:۰۱:۳۶
مراتب وادی ادراک (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۰) ۰۱:۰۳:۱۲
اتحاد وجودی و وحدت عددی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۰۱) ۰۰:۴۶:۳۷
موجود مجرد گمراه کننده در عالم ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۲) ۰۱:۰۲:۰۶
تکامل نفس پس از مفارقت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۳) ۰۰:۵۰:۰۶
نفس قدسی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۴) ۰۰:۴۶:۴۲
برانگیخته شدن علم غیب (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۵) ۰۰:۵۵:۰۳
غالب شدن صور علمیه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۰۶ ) ۰۰:۴۹:۴۴
حقایق عقلی و حقایق ماورای طبیعت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۷) ۰۰:۴۹:۱۳
معلومات تصوری و غیر تصوری (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۰۸) ۰۰:۴۸:۲۴
قیاس متغیر و حادث (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۰۹) ۰۰:۵۸:۰۷
مشخصات افعال صادره از ممکنات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۰) ۰۰:۵۹:۱۸
فکر کردن حامی تجلی صورت غیب(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۱) ۰۰:۴۸:۱۷
متغیر بودن عالم غیب(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۲) ۰۱:۰۰:۲۰
حقیقت اعطای صورت علمیه به نفس(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۳) ۰۱:۰۱:۲۳
اشکال قیاس در علم منطق(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۴) ۰۰:۵۹:۰۸
مقبولات قرآن(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۵) ۰۰:۲۴:۰۰
شرح جدال احسن(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۶) ۰۱:۰۱:۴۰
مغالطه و قیاس(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۷) ۰۰:۵۰:۳۱
مشهورات ومقبولات(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۱۸) ۰۰:۵۱:۵۶
وهمیات ( مقدمات غیر برهان )(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۱۹) ۰۰:۵۱:۴۴
وهمیات،قیاس،مغالطه(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۰) ۰۰:۴۰:۴۷
دلایل ترحم و تنفر در شعر(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۱) ۰۰:۴۶:۲۸
برهان، دلیل پذیرفته شدن حرف انبیا(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۲) ۰۰:۴۰:۱۹
قضیه مقدمه ی قیاس(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۳) ۰۱:۰۰:۰۲
پیدا کردن موضوع و محمول در قضایا(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۴) ۰۰:۴۲:۲۸
شرح شکیات در راستای موضوع و محمول(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۵) ۰۰:۵۹:۳۱
چگونگی تشخیص برهان(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۶) ۰۱:۱۹:۵۵
اثبات سلسله ی برهان در علم منطق(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۷) ۰۱:۱۲:۰۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۲۸ – تعریف قضیه محصور ۰۰:۴۵:۳۷
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۲۹ – بررسی حسب کم و کیف ۰۰:۵۵:۴۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۰ – حجت و اقسام آن ۰۰:۳۹:۳۶
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۱ – شرایط انتاج حد وسط صغری و کبری ۰۰:۴۳:۱۷
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۲ – علم منطق میزان سنجش فکر صحیح ۰۰:۴۸:۵۸
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۳ – تعریف علم منطق و اقسام آن ۰۰:۵۰:۳۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۴ – بررسی قیاس و اقسام آن ۰۰:۵۴:۵۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۵ – قضیه ی نقض و تناقض ۰۰:۵۵:۲۲
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۶ – عکس نقیض در منطق ۰۰:۴۸:۰۰
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۷ – منطق و سالبه و موجبه ۰۰:۵۰:۲۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۸ -منطق و سالبه کلیه ۰۰:۵۵:۴۹
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۹ – حساسیت اجسام در منطق ۰۰:۵۱:۵۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۰ ۰۰:۵۱:۴۸
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۱ – معرفت نفس ۰۰:۵۸:۱۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۲ – فوائد مطالعه در آفاق و انفس ۰۰:۴۰:۰۹
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۳ – بررسی نفس ناطقه انسانی ۰۰:۵۷:۲۹
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۴ – تعریف نفس و روح ۰۰:۴۱:۵۶
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۵ – بررسی و شناخت انواع مزاج ۰۰:۵۵:۱۹
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۶ – شرح قوای روح حیوانی ۰۰:۵۰:۳۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۷ – اطلاقات واژگان ۰۰:۵۷:۰۲
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۸ – روح بخاری و تعابیر آن ۰۰:۴۷:۴۸
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۹ – صحیفه کامله ی الهی ۰۰:۴۷:۰۷
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۰ – فلسفه به چه معناست؟ ۰۱:۰۰:۲۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۱ – شناخت ذوق و علم ذوقی ۰۰:۴۹:۵۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۲ – رابطه فکر و ذکر با یکدیگر ۰۰:۵۸:۳۱
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۳ – رابطه علم و حس با یکدیگر ۰۰:۴۴:۱۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۴ – تفسیر حقیقت دریابنده علم و دانایی نفس ۰۰:۵۳:۵۲
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۵ – ارزش تکوینی انسان ۰۰:۴۵:۲۱
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۶ – معلوم و محسوس به ذات ۰۰:۴۱:۱۰
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۷ – آیا علم و حس مستقلا مدرک اند؟ ۰۰:۵۷:۴۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۸ – شناخت قوای انسانی و حیوانی ۰۰:۴۴:۰۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۹ – بررسی انواع نفس ۰۰:۵۱:۳۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۰ – آثار ظاهری مراتب موجودات ۰۰:۵۱:۰۰
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۱ – آثار نفس و ارتقاو تکامل انسانی ۰۱:۰۰:۳۸
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۲ ۰۰:۵۰:۱۶
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۳ – چگونگی رسیدن به ارتقاء روحی ۰۰:۴۸:۳۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۴ – چگونگی تحقق علوم بنیادی ۰۰:۵۲:۳۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۵ – تعلق و ارتباط نفس به اشیاء ۰۰:۵۳:۳۶
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۶ – تعلقات نفس ۰۰:۵۰:۲۹
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۷ – تجرد نفس ناطقه ۰۰:۴۲:۱۷
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۸ – ارتباط نفس با بدن ۰۰:۴۰:۲۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۹ – صحت عرض به عرض ۰۰:۳۸:۴۱
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۰ – شناخت قوای نفس ۰۰:۴۷:۱۸
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۱ – عالم حس ۰۰:۵۶:۵۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۲ – مراتب نازله نفس ۰۰:۴۳:۲۶
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۳ ۰۰:۵۰:۵۱
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۴ – معرفت نفس و آثار آن ۰۰:۴۶:۱۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۵ – رابطه روح و نفس ناطقه ۰۰:۳۹:۵۶
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۶ – حق شناسی ۰۰:۵۶:۴۷
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۷ – مسئله انقطاع روح ۰۰:۴۹:۵۰
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۸ – جایگاه نفس ۰۰:۴۴:۰۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۹ – لذت بردن از درک ۰۰:۵۲:۵۲
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۰ – صورت و سیرت ۰۰:۴۴:۱۰
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۱ – مراتب نباتات ۰۰:۴۶:۱۱
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۲ – مقام فناء فی الله ۰۰:۴۸:۴۸
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۳ – تفسیر نگارستان هستی ۰۰:۳۳:۰۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۴ – امکان و ممکن اشرف ۰۰:۴۹:۱۰
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۵ – رابطه و سنخیت علت و معلول ۰۰:۴۵:۲۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۶ – مراتب وجودی انسان ۰۰:۴۷:۲۲
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۷ – اعیان ثابته ۰۰:۴۷:۵۰
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۸ – ماهیت انسان و عوارض مشخصه خارج از ماهیت ۰۰:۵۵:۱۱
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۹ – تجرد و تنزل روح ۰۰:۴۷:۱۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۰ – عالم خواب و رویا و شرایط تعبیر خواب ۰۰:۵۸:۵۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۱ – لوازم لطفیه و قهریه ۰۰:۵۲:۰۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۲ – تعبیر خواب از زبان حضرت یوسف(ع) ۰۰:۵۸:۳۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۳ – بررسی مسئله تجسم اعمال ۰۰:۴۱:۳۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۴ – بررسی تجسم اعمال مثالی ۰۰:۵۴:۳۲
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۵ – انسان نفسی و عقلی ۰۰:۴۱:۲۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱ – بررسی شرایط یک عید حقیقی ۰۱:۰۱:۳۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲ – معرفت نفس ۰۰:۵۸:۰۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳ – بررسی معرفت نفس ناطقه انسانی ۰۱:۰۱:۴۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴ – بررسی مسئله آفرین به حق انسان ۰۱:۰۱:۴۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵ – رابطه انسان با نظام هستی در راستای معرفت نفس ۰۱:۰۰:۴۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶ – معرفت و شناخت فکری و شهودی ۰۱:۰۰:۴۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷ – رابطه معرفت نفس با معرفت رب ۰۱:۰۱:۲۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸ – رمز عرفان عملی ۰۰:۴۷:۵۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹ – علم و ادراک ۰۰:۵۸:۴۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰ – بررسی علم حسی به موجودات ۰۱:۰۳:۰۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱ – توحید صمدی ۰۰:۳۳:۵۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲ – فراگیری کلیات علم و عرفان ۰۱:۰۱:۳۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳ – کیفیت وجودی اشیاء ۰۰:۵۹:۰۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴ – بررسی و شناخت مراتب موجودات ۰۰:۵۷:۳۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵ – آثار و افعال مراتب موجودات ۰۰:۵۶:۰۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶ – موجودات حسی ۰۰:۵۸:۲۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷ – بررسی فنون منطق ۰۰:۵۷:۳۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸ – فلسفه حقیقت و واقعیت ۰۰:۵۷:۴۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹ – خطاهای ادراکی ۰۱:۰۲:۱۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۰ – حقیقت و ماهیت انسان و جهان ۰۱:۰۱:۱۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۱ – معنا و مبنا وجود و عدم ۰۱:۰۲:۳۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۲ – آیا میتوان گفت هیچ موجود است؟ ۰۱:۰۱:۵۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۳ – بررسی غیر متناهی بدن عالم وجود ۰۰:۴۸:۰۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۴ -بررسی حق یکی از اسماء الهی ۰۰:۵۷:۳۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۵ – رابطه موجودات عالم با حقیقت ۰۰:۵۶:۴۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۶ – حقایق فکری بشر ۰۰:۵۷:۰۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۷ – ستاره های فلکی ۰۱:۰۰:۰۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۸ – بررسی مسئله عادت ۰۰:۵۹:۲۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۹ – ولادت انسان و معرفت نفس ۰۱:۰۲:۰۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۰ – طهارت ۰۰:۵۴:۳۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۱ – انقلاب قلبی و انقلاب نفس ناطقه انسانی ۰۰:۴۸:۲۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۲ – بررسی مسئله خروج از عادت ۰۰:۵۹:۰۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۳ – طرق خروج از عادت ۰۱:۰۱:۰۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۴ – من کیستم؟ (بررسی نفس در دروس معرفت نفس) ۰۰:۵۵:۴۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۵ – فکر و محدوده تفکر ۰۰:۵۲:۴۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۶ – مسئله حرکت در مقام ۰۰:۵۰:۴۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۷ – تجلی مقام توجهات عرفانی ۰۱:۰۲:۰۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۸ – بافت حالات انسان ۰۰:۵۶:۵۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۹ – کثرت و وحدت ۰۰:۴۴:۳۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۰ -نهوه ی ارتباطات موجودات با یکدیگر ۰۰:۵۳:۰۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۱ -نحوه ی ارتباطات موجودات با یکدیگر ۰۰:۵۸:۱۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۲ – آثار پیوستگی اشیاء نظام ۰۱:۰۲:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۳ – نقد نقص در نظام ۰۰:۵۵:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۴ – تلالو مشرقیه ۰۰:۵۰:۴۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۵ – مسئله توجه در نماز ۰۰:۵۱:۵۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۶ – تاثیر شناخت ظاهر و باطن نظام ۰۰:۵۵:۰۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۷ – تعبیری از موجودات هدف دار در جهان ۰۰:۵۲:۰۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۸ – مبانی فهم معارف الهی ۰۰:۵۴:۳۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۹ – مسیر تحصیل کمال نفسانی ۰۰:۵۷:۲۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۰ – شانیت و استعداد به دست آوردن کمال در هر موجود ۰۰:۵۱:۱۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۱ – حکت استکمالی ۰۰:۵۲:۵۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۲ – بررسی کتاب المظاهرالاهیه ۰۱:۱۷:۲۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۳ – رشد از نفس به سوی کمال ۰۱:۰۲:۵۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۴ – بازی گری قوه ی خیال ۰۱:۱۶:۰۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۵ – نفس مدیر جسم ۰۱:۰۰:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۶ – شناخت قوای وجودی انسان ۰۰:۵۶:۵۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۷ – نگرشی بر کلمات وجودی عالم ۰۱:۰۲:۳۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۸ – جایگاه علم در نظام هستی ۰۰:۴۹:۰۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۹ – تقسیم عالم به سه بخش ۰۰:۵۰:۵۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۰ – تفاوت در سطح ذات ۰۰:۵۱:۲۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۱ – دید انسان در مقام شهود ۰۰:۴۷:۳۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۲ – تاثیر دید راست بین ۰۰:۵۳:۵۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۳ – راه دست یابی به کمال صعودی ۰۰:۴۷:۳۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۴ – معانی خیر و شر ۰۰:۴۹:۵۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۵ – شرح اداره کارخانه عظیم وجود ۰۰:۵۳:۳۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۶ – نظام تکوین ۰۰:۵۷:۵۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۷ -مسئله خلق موجودات به بهترین شکل ممکن ۰۰:۵۳:۱۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۸ – اساس معرفت نفس بر وجود ۰۰:۵۶:۳۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۹ – توفیقات اسماءالله ۰۱:۰۰:۵۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۰ – نظام تکوین در متن خارج ۰۰:۵۸:۵۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۱- راه رسیدن به توحید الهی ۰۰:۴۷:۴۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۲ – به وجود آمدن خیر و شر از قیاس ۰۱:۰۳:۳۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۳ – ظهور حضرت حجت، سر نظام هستی ۰۱:۰۳:۴۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۴ – بررسی مسئله شر در نظام هستی ۰۰:۵۷:۵۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۵ – خیر و شر از دیدگاه علمی ۰۰:۵۱:۰۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۶- خیر و شر در وجود هر انسان ۰۰:۵۳:۳۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۷- کمال هر انسان در چیست؟ ۰۱:۰۲:۰۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۸ – نظم و نظام عالم ۰۱:۰۲:۰۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۹ – قناعت در نیاز های نفس ۰۱:۰۷:۰۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۰ – بررسی مسئله شرح صدر ۰۰:۵۷:۳۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۱ – طریق حرکت به سوی مقصود ۰۰:۵۵:۲۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۲ – حرکت و سیر تدریجی الوجود ۰۰:۵۳:۴۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۳ – بررسی امور آنی الوجود ۰۰:۴۳:۴۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۴ – بررسی حرکت نقلی و انتقالی ۰۰:۴۰:۲۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۵ – معنا و مبنا حرکت عام و خاص ۰۰:۵۷:۰۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۶ – شناخت ارکان حرکت ۰۰:۵۶:۲۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۷ – بررسی حرکت جوهری ۰۰:۵۸:۲۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۸ – راه رسیدن به ماوراء طبیعت ۰۱:۰۱:۰۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۹ – تاثیر و هیئت حرف ۰۰:۵۱:۱۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۱ – مغایرت و مباینت نفس و بدن ۰۰:۵۲:۲۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۲ – معرفت نفس انسان ۰۱:۰۴:۰۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۳ – سیره سیر علمی و عملی ۰۰:۵۷:۱۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۴ – حقیقت نفس ناطقه ۰۰:۵۹:۲۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۵ – اثبات غیریت نفس و بدن ۰۰:۵۹:۱۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۶ – انقطاع ذاتی نفس ۰۱:۰۰:۱۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۷ – ادراکات حسی و شئونات بدنی هر شخص ۰۰:۵۸:۳۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۸ – بررسی قسم غیر مسمای اسم ۰۰:۵۵:۱۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۹ – نحوه ی ارتباط نفس با بدن ۰۱:۰۱:۴۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۰ – تباین وصفی منطق ۰۱:۰۲:۳۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۱ ج- رابطه من وتن انسان ۰۱:۰۱:۴۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۲ – مراتب نازله تا عالیه انسان ۰۰:۵۰:۵۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۳ – کار تن چیست؟ ۰۰:۵۹:۲۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۴ – بقای نفس و تن ۰۱:۰۱:۲۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۵ – کیفیت تکوین تن و من نفس ۰۰:۵۸:۵۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۶ – شناخت ابتدایی ترین ادراک انسان ۰۰:۵۶:۱۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۷ – چگونگی رسیدن از قوه به فعلیت ۰۱:۰۲:۲۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۸ – انواع حقیقت وجودی انسان ۰۰:۵۷:۰۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۹ – ارتباط وجودی من و بدن ۰۰:۵۷:۱۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۰ – من و هویت انسان ۰۰:۳۸:۵۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۱ – هویت و من ثابت هر انسان ۰۰:۵۹:۵۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۲ – شخصیت واحد نظام هستی ۰۱:۰۷:۳۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۳ – جایگاه مباحثه و انتقالات علمی ۰۰:۵۳:۱۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۴ – تعلق استکمالی نفس به بدن ۰۰:۵۷:۵۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۵ – مقصود از معاد جسمانی ۰۰:۵۴:۲۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۶ – شانیت و جایگان بدن ۰۱:۰۰:۰۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۷ – معنای لغوی لفظ انسان ۰۱:۰۲:۰۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۸ – فهم و شعور گوهر نفس ۰۱:۰۱:۴۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۹ – آشنایی با سه قسم از اسماء الهی ۰۰:۵۵:۲۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۰ – صورتگری انسان ۰۱:۰۱:۲۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۱ ۰۰:۴۹:۰۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۲ – معرفت وجودی موجودات ۰۰:۵۸:۳۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۳ – اصول اعتقادات کلامی ۰۰:۵۸:۵۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۴ – چه نیرویی موجودات را از نقص به سوی کمال حرکت میدهد؟ ۰۰:۵۵:۱۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۵ – حقیقت شئون نظام هستی ۰۰:۵۰:۵۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۶ – ارزش و جایگاه عید فطر ۰۰:۴۸:۱۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۷ – بررسی قوای نفس ناطقه انسانی ۰۰:۵۳:۱۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۸ – بررسی قوه ی مصوره نفس ۰۰:۵۱:۰۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۹ – آثار بعثت پیامبران ۰۰:۵۵:۳۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۰ – بررسی پیوستگی نظام ۰۰:۵۷:۵۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۱ – بررسی نظام توحیدی ۰۰:۵۹:۰۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۲ – فعلیت قوا در نفس ۰۰:۵۴:۴۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۳ – بررسی نفس در مقام وحدت ۰۰:۵۹:۵۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۴ – عامل هویت انسان چیست؟ ۰۱:۰۱:۵۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۵ – بررسی صورتگری انسان توسط رب ۰۱:۰۰:۰۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۶ – قوه ی تصور و صورتگری نطفه ۰۰:۵۹:۴۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۷ – نحوه ی تصور اجمالی ۰۱:۰۰:۰۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۸ – کمال نفسی علم ۰۰:۴۹:۴۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۹ – آیا انسان با حق تعالی تشابه دارد؟ ۰۰:۵۱:۱۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۰ – تقرب به حق تعالی ۰۰:۵۲:۳۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۱ – به فعلیت رسیدن نطفه ۰۰:۳۱:۵۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۲ – حرکت موجودات از نقص به سوی کمال ۰۰:۵۹:۴۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۳ – بررسی اواع قیاس ۰۰:۵۲:۰۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۴ – بررسی منشا آثار وجودی نفس ۰۰:۵۸:۳۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۵ – شناخت ظرف وجودی روح و جسم ۰۰:۴۹:۱۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۶ – تشابه غذا و مغتذی ۰۰:۵۵:۲۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۷ – مراتب شخصیت انسان ۰۰:۴۴:۵۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۸ – آداب غذاخوردن ۰۰:۳۸:۱۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۹ – جایگاه شهید و درجه رفیع شهادت ۰۰:۴۹:۳۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۰ – نحوه ی غیریت نفس با بدن ۰۰:۵۳:۱۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۱ – طرق تحصیل علم ۰۰:۵۱:۰۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۲ – ادراکات و تجرد علم ۰۰:۵۸:۲۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۳ – معنای انسان از دید منطق ۰۰:۵۲:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۴ – مفاهیم کلی مرسل بدن ۰۰:۲۶:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۵ – بررسی ظرف علم وجود انسان ۰۰:۵۵:۲۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۶ – شناخت ادراک حسی اشخاص ۰۰:۵۵:۲۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۷ – حقیقت توحید صمدی ۰۰:۳۷:۲۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۸ – بررسی ظرف علم از ماوراء طبیعت ۰۰:۴۶:۳۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۹ – بررسی مراحل قیاس ۰۰:۵۹:۱۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۰ – شناخت حقایق ماوراء طبیعت ۰۰:۴۸:۲۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۱ – صورت جسم مکمل صورت نوعیه ۰۰:۴۸:۲۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۲ – تاثیر و قدر صورت نوعیه ۰۱:۱۰:۱۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۳ – شناخت اجزاء تشکیل دهنده جسم ۰۰:۴۶:۲۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۴ – بررسی اجزاء باالقوه و بالفعل ۰۰:۵۳:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۵ – آثار شناخت مبدا طبیعت ۰۱:۰۱:۰۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۶ – کیفیت خلق نظام هستی ۰۰:۳۹:۰۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۷ – بررسی عرض ذاتی ۰۰:۴۹:۳۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۸ – مبدا تکوین نظام هستی ۰۰:۴۴:۵۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۹ – غیر قابل تقسیم بودن ذرات در خارج ۰۰:۵۱:۱۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۰ -شناخت اجزاء لایتجزا ۰۰:۵۵:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۱ – بررسی کره در سطوح مستوی ۰۰:۵۱:۵۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۲ – شناخت مقادیر متساوی تشکیل دهنده زمین ۰۰:۵۹:۰۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۳ – شناخت اشکال پنج گانه عناصر ۰۰:۴۷:۳۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۴ – چگ.نگی بقاء نسل ۰۰:۵۶:۴۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۵ – چگونگی تکوین عالم ۰۰:۵۵:۳۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۶ – شرح و جودی عالم چیست؟ ۰۰:۵۹:۱۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۷ – فضائل اربعین حسینی ۰۰:۵۹:۴۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۸ – وجوب ذاتی فوق زمان و مکان ۰۰:۵۲:۰۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۹ – بررسی حالت تجرد ماده ۰۰:۵۴:۱۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۰ – شناخت مذهب مادی علیتی ۰۰:۵۷:۳۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۱ – انقسام علم حصولی ۰۰:۴۹:۵۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۲ – شناخت ادراک حسی ۰۰:۵۲:۰۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۳ – حرکت استکمالی اشیاء ۰۱:۰۰:۱۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۴ – بهره گیری از باطن ولایت اهل بیت(ع) ۰۱:۰۱:۲۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۵ – ادراک صور خیالیه ۰۰:۵۶:۵۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۶ – بررسی برهان هایی پیرامون تجرد نفس ۰۰:۴۸:۵۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۷ – آثار شناخت حقایق وجودی حضرت حجت (عج) ۰۰:۴۶:۰۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۸ – گوهر قوه ی عاقله انسانی ۰۰:۵۵:۵۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۹ – بررسی مفهموم جسم ۰۰:۳۸:۵۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۰ – عامل درک و شناخت الفاظ و معانی ۰۰:۵۵:۲۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۱ – آثار تصور معنا و مفهوم انسان ۰۰:۵۶:۵۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۲ – بررسی وحدت عددی ۰۰:۵۱:۵۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۳ – تحقق عین وجود افراد ۰۰:۵۸:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۴ – مراتب و شئون تکاملی نفس ۰۱:۰۳:۱۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۵ – مدخل در عرفان ۰۰:۴۲:۲۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۶ – دلیل مبرا شدن نفس از ماده ۰۰:۵۱:۲۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۷ – صور عقلیه کلیه ۰۰:۵۷:۰۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۸ – صور قوه ی خیال ۰۰:۵۲:۰۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱ – خودشناسی از طریق معرفت نفس ۰۰:۴۴:۳۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲ – آیا در جهان حقیقت وجد دارد؟ ۰۰:۵۱:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳ – بررسی صور خیالیه ۰۰:۵۱:۳۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴ ۰۰:۴۷:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵ – تفسیر مراتب عالم ۰۰:۴۰:۰۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶ – ادراک حسی چیست؟ ۰۱:۰۰:۰۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷ – ویژگی های نطفه انسان ۰۰:۵۹:۳۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸ – بررسی سر عملی یک سالک ۰۱:۰۲:۳۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹ – معجزه و بیداری نفس ۰۰:۵۱:۲۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰ – کمال در راستای معرفت نفس ۰۰:۵۱:۲۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱ – انواع نظام ۰۰:۲۴:۵۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲ -اثبات هویت با صور خیالیه ۰۰:۵۴:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳ – هویت و حقیقت انسان ۰۰:۵۱:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴ ۰۱:۰۵:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵ ۰۰:۳۷:۰۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶ – هویت و حقیقت انسان ۰۱:۰۱:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷ -قوه ی خیال، یکی از قوای نفس ۰۰:۴۲:۳۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸ -بررسی رساله صد کلمه ۰۰:۴۱:۰۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹ -قوای وحدت نفس ۰۰:۴۴:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰ -رابطه روح با بدن مادی ۰۰:۴۸:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱ -نفس در مرتبه قوه ی خیال ۰۰:۴۷:۱۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲ -استدلال تجرد روح ۰۰:۴۱:۲۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳ -استقرار در کثرت ماده ۰۰:۴۴:۱۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه۲۴ -تجرد نفس در ماده ۰۰:۲۵:۴۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۵ -رابطه نفس با بدن مثالی ۰۰:۴۲:۴۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۶ -رابطه وحی با کمال ۰۰:۴۷:۰۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۷ -بدن مثالی معصوم ۰۰:۳۴:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۸ -علم ذات به ذات نفس ناقطه ۰۰:۳۰:۳۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۹ -انواع خواب و حکم تعبیر آن ها ۰۰:۲۲:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۰ -آثارتوجه به نظام هستی ۰۰:۵۸:۴۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۱ -بررسی خواب مغناطیسی ۰۰:۳۸:۴۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۲ -صورت ظاهری خواب و رویا ۰۰:۳۷:۵۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۳ -تجرد نفس از ذات ۰۰:۳۹:۳۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۴ -بررسی مرحله ادراک نفس ۰۰:۴۰:۰۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۵ -کار قوه ی خیال چیست؟ ۰۰:۴۶:۱۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۶ -نفس انسان در رابطه با موجودات بیرون ۰۰:۳۷:۲۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۷ -ادله پنج گانه بر تجرد نفس ناطقه ۰۰:۴۱:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۸ -شئون و قوای نفس ۰۰:۵۴:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۹ -بررسی حق خلق ۰۰:۵۶:۲۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۰ -علم انسان ساز است. ۰۰:۴۸:۱۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۱ -وسائل دست یابی به فیض الهی ۰۰:۴۸:۰۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۲ -رابطه نفس با بدن مثالی ۰۰:۴۹:۴۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۳ -بررسی شان وجودی انسان ۰۰:۵۴:۵۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۴ -انشاء بدن مادی توسط نفس ۰۰:۵۰:۱۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۵ -مغایرت نفس با بدن ۰۰:۴۶:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۶ -بررسی مقام های غیبی ۰۰:۵۳:۰۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۷ -بررسی تمایز سرشت افراد ۰۰:۴۲:۱۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۸ -صورت معقوله نفس ۰۰:۵۱:۲۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۹-انواع عقل از نظر منطق ۰۰:۵۲:۲۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۰ -آثار کثرت عقول و استعداد ۰۰:۵۶:۰۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۱ -کار قوه ی خیال چیست؟ ۰۰:۵۰:۰۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه۵۲ -شناخت قوا و آلات نفس ۰۰:۳۳:۲۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۳ -بررسی اطوار وجودی انسان ۰۰:۴۸:۳۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۴ -فواید تجرد قوه ی خیال ۰۰:۴۴:۳۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۵ -تجرد برزخی قوه ی خیال ۰۰:۴۸:۳۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۶-حلول نفس ۰۰:۵۲:۵۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۷ -جوهره ی انسان ساز ۰۰:۵۲:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۸ -توسل و تجسم ۰۰:۴۵:۳۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۹ -بررسی طبیعیات فلسفه ۰۰:۵۴:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۹ -بررسی طبیعیات فلسفه ۰۰:۵۴:۱۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۱ -اشکال جزئیه صورخیال ۰۰:۴۹:۰۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۲ -کمالات وجودی نفس ناطقه ۰۰:۵۴:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۳ -مظاهر عقل کل ۰۰:۴۷:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۴ -انقطاع وهم ۰۰:۵۸:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۵ -بررسی موجود مجرد عقلی ۰۰:۳۸:۲۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۶ -حمکت عملی و نظری ۰۰:۵۱:۳۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۷ -نسبت و نسبیت ۰۰:۵۸:۵۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۸ -چگونگی نقش بستن قوه ی خیالیه ۰۰:۴۴:۵۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۹ -صور علاقه ۰۰:۴۷:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۰ -قالبیت شی نسبت به قوه ۰۰:۴۵:۵۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۱ -شی ء و قوه ی خیال ۰۱:۰۰:۴۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۲ -تجرد ظرف علم ۰۰:۴۴:۵۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۳ -لذات جسمانیه ۰۰:۴۵:۲۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۴ -دلیلی بر تجرد نفس ۰۰:۳۷:۱۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۵ -دلیل تجربی تجرد نفس ۰۰:۴۰:۰۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۶ -کار حواس ظاهری پنج گانه چیست؟ ۰۰:۵۰:۴۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۷ -شناخت انتقالات نفس ۰۰:۴۶:۲۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۸ -تعلق امر وجودی به امر معدوم ۰۰:۵۷:۱۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۹ -آثار تکوینی تجرد بر جسم ۰۰:۵۱:۱۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۰ – معرفی کتب پیرامون اثبات معرفت نفس ۰۰:۴۷:۲۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۱ – شرحی از معرفت نفس ۰۰:۵۷:۴۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۲ – حقیقت معارف الهی ۰۰:۴۳:۳۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۳ – بررسی مسئله تقدم علت و معلول ۰۰:۴۸:۳۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۴ – بررسی اقسام تقدم ۰۰:۵۹:۳۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۵ – اقسام و طبیعیات فلسفه ۰۰:۴۵:۱۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۶ – چگونگی رسیدن موجودات از قوه به فعل ۰۰:۵۴:۱۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۷ – شناخت قوای شئون نفس ۰۰:۴۳:۴۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۸ – ارتباط بین نفس و بدن از چه نوع ارتباطی است؟ ۰۰:۴۷:۳۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۹ – بررسی نفس نسبت به بدن ۰۰:۴۹:۳۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۰ – استدلال بر تجرد و جوهریت نفس ۰۰:۴۶:۱۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۱ – خواص نفسانی در مرتبه ظاهر ۰۰:۴۶:۵۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۲ – شناخت قوه ی ادراک کلیات ۰۰:۴۰:۱۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۳ – تفاضل نفوس ۰۰:۴۶:۴۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۴- مدرک کننده کیست؟ ۰۰:۴۴:۵۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۵ – حقیقت ادراک ۰۰:۵۶:۴۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۶ – شناخت ادراک جنبی موجودات ۰۰:۴۹:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۷ – مالکیت انسان ۰۱:۰۰:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۸ – شناخت حواس پنج گانه ظاهری ۰۱:۰۱:۰۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۹ – بررسی منشاء ظاهری نفس ۰۰:۵۵:۵۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۰ – تصور و تصدیق علم ۰۰:۵۶:۵۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۱ – مبنای نفس معلوم بالعرض ۰۱:۰۰:۳۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۲ – نسبت نفس با مادون و مافوق ۰۰:۵۶:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۳ – تاثیر وجود فعلی نفس ۰۰:۵۱:۱۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۴ – قرب و بعد در مقام ادراک ۰۱:۰۱:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۵ – صور صوت ۰۱:۰۰:۳۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۶ – فضائل اخلاقی علامه طباطبایی ۰۰:۵۱:۱۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۷ – آثار شوق و انتظار فرج ۰۰:۴۵:۴۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۸ – اسناد افعال به نفس ۰۱:۰۰:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۹ – مرثیه سرایی ۰۰:۵۵:۰۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۰ – افعال نفس ۰۱:۰۰:۵۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۱ – بررسی مسئله تشبیه و اقسام آن ۰۰:۴۳:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۲ – مسئله قسمت پذیری جسم ۰۰:۵۴:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۳ – آیا جسم جوهر است ؟ ۰۰:۵۱:۳۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۴ – تجرد ظرف علم ۰۰:۴۳:۰۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۵ – شئونات غیر متناهیه نفس ۰۱:۰۰:۵۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۶ – تجرد برزخی قوه ی خیال ۰۰:۴۹:۴۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۷ – بررسی مسئله تنزل موجودات ۰۰:۵۷:۱۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۸ – بررسی تجرد محض قوه ی عقل ۰۰:۴۶:۲۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۹ – قوه ی متخیله ۰۰:۵۵:۲۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۰ – اشکال و صور درونی موجودات ۰۱:۰۵:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۱ – اثبات قوه ی حس مشترک ۰۰:۵۲:۲۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۲ – سرشت قوه ی خیال بر تصویر معانی ۰۰:۴۹:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۳ – بررسی اقسام درک در محسوسات ۰۰:۳۶:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۴ – محسوسات معلوم بالعرض ۰۰:۳۹:۴۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۵ – نطفه، مخرج حیات ۰۰:۵۳:۱۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۶ – اقسام تقدم و تاخر نفس ۰۰:۴۵:۵۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۷ – آیا روح بر بدن مقدم است؟ ۰۰:۵۶:۳۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۸ – مفهوم فاعل تام ۰۰:۵۵:۴۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۹ – علت تقدم ماده بر نفس ۰۰:۵۶:۳۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۰ – بررسی تقدم روح بر بدن ۰۰:۲۳:۴۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۱ – تکوین نطفه ۰۰:۴۶:۲۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۲ – استعدادهای نهفته در نطفه انسان ۰۰:۴۷:۰۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۳ – شانیت موجودات ۰۰:۵۰:۴۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۴ – معرفت نفس، کلید دیگر معارف الهی ۰۰:۳۰:۱۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۵ – وحدت عددی ۰۱:۰۱:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۶ اتحاد عمل و عامل ۰۰:۵۴:۴۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۷ – اتحاد عاقل و معقول ۰۰:۵۶:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۸ – راه گشودن درهای عوالم وجودی ۰۰:۵۹:۱۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۹ – تفقه و تدبر در دین ۰۰:۴۴:۳۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۰ – حقایق وجودی فلسفه و عرفان ۰۰:۴۸:۱۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۱ – ایجاد موعد بر روح ۰۰:۴۶:۰۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۲ – شناخت موجود مجرد عقلی ۰۰:۴۸:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۳ – انواع مرگ ۰۰:۵۵:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۴ – اطوار وجودی انسان ۰۰:۴۶:۲۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۵ – چگونگی رشد عقل و نفس ۰۰:۴۹:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۶ – اسناد افعال نفس ۰۰:۴۳:۵۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۷ – بررسی نفس جسمانی ۰۰:۳۵:۲۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۸ – تاثیر پذیری حقیقت انسان ۰۰:۴۴:۵۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۹ – تکامل جوهری نطفه ۰۰:۵۶:۱۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۰ – نزول علم و وحی ۰۰:۴۳:۳۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۱ – حرکت جوهری جسم و ماوراء جسم ۰۰:۴۸:۵۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۲ – اسماء الله و اثبات توحید ۰۰:۴۶:۲۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۳ – بیان هایی از نقس ناطقه ۰۰:۵۷:۴۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۴ – شناخت فعلیت محض ۰۰:۵۶:۴۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۵ – رابطه بدن با هویت انسان ۰۰:۴۱:۲۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۶ – صور علمیه عقلی ۰۰:۵۹:۱۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۷ – طبیعت ذاتی ماده ۰۰:۵۴:۲۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۸ – نظر مادیون در باره عالم ماده ۰۰:۵۰:۵۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۹ – شعور و آگاهی نفس انسانی ۰۰:۵۹:۳۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۰ – چگونگی حصول عرفان واقعی ۰۰:۴۳:۰۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۱ – فراگیری الهیات ۰۰:۵۰:۴۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۲ – جسمانیه القدوس بودن نفس ۰۱:۰۰:۵۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۳ – رابطه ی قوا و حالات انسان ۰۰:۵۰:۰۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۴ – حواس وسیله ارتباط نفس ناطقه با خارج ۰۰:۵۶:۲۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۵ – شهود نفس ناطقه ۰۰:۵۸:۰۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۶ – مراحل ادراک ۰۰:۵۴:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۷ – بررسی اقسام اجسام ۰۰:۴۸:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۸ – بدن قائم به نفس ۰۰:۵۹:۲۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۹ – قائم به ذات بودن موجودات مجرد ۰۰:۴۶:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۰ – چگونگی رسیدن به فعلیت ۰۰:۴۹:۰۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۱ – دلائل اطلاق شده بر برهان علم ۰۰:۴۲:۱۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۲ – فرق برهان علمی و برهان علنی ۰۰:۴۵:۳۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۳ – الفاظ برای معانی اشیاء خارج ۰۱:۰۰:۴۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۴ – حکم انواع صور موجودات ۰۰:۴۸:۳۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۵ – مسیر تبیین معرفت نفس ۰۰:۴۷:۳۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۶ – آثار شناخت عالم وجود ۰۰:۵۳:۳۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۷ – آثار کنترل نفس ۰۰:۵۱:۳۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۸ – شناخت امور ادراکی که دلالت بر نفس میکند. ۰۰:۵۵:۴۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۹ – صورت ماده در خارج ۰۰:۵۲:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۰ – تفاوت موجودات عقلی با موجودات حسی ۰۰:۵۰:۳۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۱ – اجزاء فلسفه حقیقی ۰۰:۵۳:۵۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۲ – چگونگی دست یابی به عدالت ۰۰:۴۴:۵۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۳ – مسئله فکر در اصطلاح منطق ۰۰:۴۶:۴۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۴ – شانیت درس و بحث ۰۰:۵۲:۴۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۵ – حقیقت موت ۰۰:۵۱:۳۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۶ – استدلال از معلول بر علت ۰۰:۳۸:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۷ – ژنده پوشی ۰۰:۲۹:۳۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۸ – رابطه خواب با نفس انسان ۰۱:۰۰:۳۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۹ – جایگاه کلمات وجودی عالم ۰۰:۴۳:۱۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۰ – آثار شناخت خود وجودی انسان ۰۰:۴۵:۳۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۱ – آثار شناخت قوای نفس ۰۰:۵۷:۰۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۲ – تثلیث چیست؟ ۰۰:۵۰:۴۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۳ – بررسی جایگاه نفس ناطقه در بین علوم دیگر ۰۰:۵۲:۲۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۴ – قوای نباتی نفس ۰۰:۴۲:۵۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۵ – بسیط و مرکب بودن اجزاء ۰۰:۴۷:۴۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۶ – وحدت در اقسام موجودات ۰۰:۴۵:۱۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۷ – آیا مجموعه عالم جسم ذی حیات است ؟ ۰۰:۴۹:۵۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۸ – شناخت نفس نامیه ۰۰:۴۸:۳۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۹ – حقیقت مبدا تشکیل عالم ۰۰:۵۲:۲۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۰ – جوهره ی نفس بر مزاج ۰۰:۳۲:۵۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۱ – لطافت های اصل وجود ۰۰:۴۴:۵۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۲ – آثار شناخت موجودات مجرد عقلی ۰۰:۴۴:۴۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۳ – اوصاف موجودات عقلی ۰۰:۳۶:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۴ – جوهر عقلی عارف به شی قبل از تحقق آن است. ۰۰:۴۳:۲۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۵ – کمالات وجودی موجود بالفعل ۰۰:۴۵:۲۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۶ – رشد کمی و کیفی انسان ۰۰:۳۶:۲۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۷ – تنزل فعلیت محض ۰۰:۴۰:۵۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۸ – عقل ، پدیده دماق ۰۰:۴۸:۱۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۹ – تعیین کننده سرنوشت عملی انسان چیست؟ ۰۰:۳۹:۲۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۰ – آثار شناخت اوصاف حق تعالی ۰۰:۳۸:۲۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۱ – آثار سیر معارف عرفانی ۰۰:۵۱:۱۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۲ – فضائل انسان عالی کدامند ؟ ۰۰:۲۹:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۳ – تعریف فلسفی نفس ناطقه ۰۰:۴۰:۰۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۴ – عالی بودن جسم و رابطه آن با نفس ۰۰:۴۴:۱۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۵ – بررسی ابعاد جسم ۰۰:۳۰:۲۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۶ – جسم طبیعی و جسم تعلیمی ۰۰:۵۱:۱۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۷ – لفظ وجود و اشتراک معنوی نفس ۰۰:۴۱:۳۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۸ – صورت برزخی نفس ۰۰:۳۹:۱۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۹ – بررسی مسئله نفسیت نفس ۰۰:۴۶:۲۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۰ – رابطه کمال جسم طبیعی با جسم مثالی ۰۰:۳۷:۱۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۱ – جسم تعلیمی در تارو پود جسم طبیعی ۰۰:۴۶:۰۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۲ – تعلق نفس ۰۰:۲۷:۰۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۳ – جسم ماده دار چه نوع جسمی است ؟ ۰۰:۴۳:۲۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۴ – نفس در عالم برزخ ۰۰:۳۸:۴۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۵ – ظرف علم نفس در منطق ۰۰:۴۴:۳۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۶ – چگونگی درک ادراکات اولیه ۰۰:۳۹:۴۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۷ – سیر تکاملی نطفه ۰۰:۳۹:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۸ – تعلق نفس به بدن ۰۰:۳۷:۰۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۹ – مسئله تجرد نفس از ماهیت ۰۰:۴۹:۲۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۰ – آیا نبات موجود است . ۰۰:۴۵:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۱ – بررسی حدود محدود هر موجود ۰۰:۴۸:۵۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۲ – موجودات اشیاء و اجرام ۰۰:۴۱:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۳ – تفاوت اجرام و اجسام در چیست ؟ ۰۰:۴۳:۵۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۴ – تفسیری از ماهیت نوعیه ۰۰:۴۵:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۵ – مراد از اصالت وجود چیست ؟ ۰۰:۳۷:۱۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۶ – جسم نباتی است؟ ۰۰:۴۷:۴۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۷ – صور برزخیه ۰۰:۴۵:۳۳
رشد و تعالی انسان در راستای معرفت نفس ۰۰:۵۱:۵۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱ – راه دست یابی به رفتار و کردار الهی ۰۱:۰۱:۲۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲ – شئون حقایق اسماء الهی ۰۰:۵۴:۰۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳ – وحدت وجود از دید عارف ۰۱:۱۹:۴۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴ – شناخت انواع موجود حقیقی ۰۰:۵۳:۴۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵ – معنای برزخ عرضی و طولی ۰۰:۵۳:۲۱
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶ – تفاوت قوه ی خیال با عالم خیال ۰۰:۴۲:۵۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷ – اتحاد عوالم ۰۰:۲۷:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸ – خیال و وهم در علم منطق ۰۱:۰۱:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹ – اثبات تجرد تام عقلی نفس ۰۰:۳۴:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰ – مبدا تحریک بدن کجاست؟ ۰۱:۰۱:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱ -رابطه ی قوه ی خیال و حس مشترک ۰۰:۵۹:۳۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۲ – رابطه قوه عاقله و قوه خیال ۰۰:۵۹:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۳ – محرک حرکات بدن چیست؟ ۰۱:۰۰:۰۹
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۴ – فرق تمدن انسانی با تمدن حیوانی ۰۰:۵۴:۰۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۵ – تجرد برزخی صور خیالی ۰۰:۵۲:۰۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۶ – هدی الناس بودن قرآن ۰۰:۳۶:۰۴
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۷ – قوای حیوانی نفس ۰۰:۵۵:۲۴
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۸ – مخرج نفس از نقص به سوی کمال ۰۱:۰۱:۳۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۹ – بهره وری صحیح از نیروی جوانی ۰۰:۴۳:۲۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۰ – غایت حرکت نفس ۰۰:۲۹:۱۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۱ – نحوه ی وجود هر موجود ۰۰:۳۲:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۲ – کمال انسانی ۰۰:۳۰:۲۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۳ – نهوه ی ارتباط بدن مادی با بدن مثالی به چه صورت است؟ ۰۰:۲۹:۴۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۴ – فضائل شیخ اشراق ۰۰:۳۱:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۵ – شرح و تفسیری از بدن مثالی ۰۰:۲۵:۳۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۶ – مکمل نفس چیست؟ ۰۰:۲۸:۲۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۷ – چرا در ادراکات انسان خطا وجود دارد؟ ۰۰:۲۵:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۸ – آیا در حال بیهوشی نفس هوشیار است؟ ۰۰:۲۹:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۹ – درک انسان در عالم خواب و رویا ۰۰:۳۵:۰۱
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۰ – خطابه چیست؟ ۰۰:۳۵:۴۹
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۱ – بررسی خلق هدفدار نظام ۰۰:۵۹:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۲ – مغایرت نفس با بدن ۰۰:۵۹:۱۶
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۳ – علم هیپنوتیزم ۰۰:۵۴:۳۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۴ – خصائص نفس ناطقه ۰۰:۵۷:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۵ – محدودیت های ادراک ظاهری ۰۰:۴۵:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۶ – چگونگی خواب مغناطیسی ۰۰:۵۱:۱۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۷ – تعبیر رویا ۰۰:۵۶:۱۹
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۸ – چگونگی به دست آوردن علم تعبیر ۰۱:۰۰:۱۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۹ – حقیقت تعبیر رویای صادقه ۰۱:۰۰:۰۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۰ – تثلیث انسان ۰۱:۰۰:۱۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۱ – راههای رسیدن به علم تعبیر ۰۰:۵۳:۴۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۲ – تفاوت اعتدال و عدالت ۰۰:۴۸:۰۱
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۳ – شناخت نفس هیولانی مغز ۰۰:۵۶:۱۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۴ – شناخت نفس معلوم به ذات ۰۰:۵۹:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۵ – کار قوه ی خیال چیست؟ ۰۰:۵۸:۳۴
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۶ – قوای ظاهری حواس پنج گانه ۰۰:۵۱:۵۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۷ – ادراکات مفاهیم جزئیه عقل ۰۰:۵۰:۴۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۸ – توجه به امورات مادی و معنوی دنیوی ۰۰:۵۹:۳۳
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۹ – موانع توجه به عالم غیب ۰۰:۵۶:۲۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۰ – اشکال قیاس چگونه اند ؟ ۰۱:۰۰:۵۳
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۱ – راه دستیابی به سیر و سلوک عملی ۰۰:۵۴:۳۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۲ – آثار وحدت صنع نظام هستی ۰۰:۵۰:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۳ – آثار تحصیل علم بر معرفت انسان ۰۰:۵۶:۰۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۴ – مذمت عالم بی عمل ۰۰:۵۲:۰۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۵ – فوائد زایمان طبیعی برای خانم ها ۰۰:۵۷:۰۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۶ – افعال بدن مثالی در خواب ۰۰:۳۹:۳۳
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۷ – سیمای نورانی علمی انسان ۰۰:۵۶:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۸ – بررسی صور نوعیه جسمی ۰۰:۵۳:۳۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۹ – تحول انسان از دید فلسفه ۰۰:۴۱:۴۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۰ – آیا نفس جوهر مجرد است؟ ۰۰:۵۶:۱۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۱ – مدرک محسوس و نامحسوس ۰۰:۴۵:۰۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۲ – میزان تشخیص موجودات عقلی و غیبی ۰۰:۵۱:۲۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۳ – هدف از تحصیل علم ۰۱:۰۱:۳۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۴ – بار نفس چیست؟ ۰۱:۱۴:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۵ – سنجش مراتب انسان با میزان علم ۰۱:۰۲:۳۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۶ – بررسی فعلیت محض قوه ۰۰:۵۹:۱۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۷ – آثار شناخت جایگاه علم ۰۰:۲۹:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۸ – بررسی صورت معطی صور علمیه ۰۰:۴۷:۱۶
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۹ – بررسی سیر صعودی نفس ۰۰:۵۴:۱۳
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۰ – عقل ، خزینه علوم ۰۰:۵۴:۲۹
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۱ – شناخت جوهر عقلی به تفسیر ۰۰:۵۱:۰۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۲ – وظایف ما در قبال معارف دینی ۰۰:۵۵:۱۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۳ – حادث چیست؟ ۰۰:۵۸:۵۶
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۴ – بررسی حواس ظاهری و باطنی ۰۰:۵۳:۳۶
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۵ – تجرد برزخی خیال ۰۰:۵۴:۱۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۶ – رتبه نازله وجود چیست؟ ۰۰:۵۲:۴۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۷ – تفاوت تجرد برزخی با تجرد عقلی ۰۰:۴۰:۲۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۸ – اثبات قوای نفس ۰۰:۵۴:۵۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۹ – مبانی اصیل معاد شناسی ۰۰:۵۰:۱۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۰ – آثار تجرد صور خیالی نفس ۰۰:۴۷:۵۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۱ – شان حواس ظاهری نفس ۰۰:۴۶:۰۹
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۲ – تفسیر روح بخاری نفس ۰۰:۵۶:۱۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۳ – جایگاه تصرف قوه ی متصرفه ۰۰:۴۹:۳۶
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۴ – کنترل قوای نفس ۰۰:۵۶:۰۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۵ – رابطه حس لامسه با قوه خیال ۰۱:۰۱:۱۴
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۶ – معنا و مبنا تجسم اعمال ۰۱:۰۳:۳۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۷ – ثبت تصاویر در قوه ی خیال ۰۰:۵۵:۴۴
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۸ – چگونگی ساخت خیالات در ذهن ۰۱:۰۰:۱۳
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۹ – صورتگری قوه ی خیال ۰۰:۴۱:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۰ – شئونات قوه ی مدرکه ۰۰:۵۱:۰۳
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۱ – بررسی مسئله معطی دهنده به نفس ۰۰:۴۶:۰۳
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۲ – صور انشاء شده اجسام توسط نفس ۰۱:۰۴:۵۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۳ – شناخت مقام فوق تجرد نفس ۰۰:۵۲:۲۹
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۴ – بررسی معنای لغوی آدمیزاد ۰۰:۵۳:۱۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۵ – کدام یک از قوا تجرد برزخی دارند؟ ۰۰:۵۲:۴۶
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۶ – چگونگی تشریح مغز ۰۰:۵۳:۱۱
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۷ – شرایط ادراک اشیاء ۰۰:۴۸:۵۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۸ – جایگاه قطر دایره ۰۰:۵۱:۲۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۹ – اقسام صور تخیلیه ۰۰:۵۳:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۰ – دلائل اثبات مادی نبودن نفس ۰۰:۵۶:۵۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۱ – غذای روحانی نفس ۰۰:۵۶:۳۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۲ – چگونگی نفوذ معارف الهی در قلب انسان ها ۰۰:۴۲:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۳ – حالات انسان نشات گرفته از نفس اوست . ۰۰:۵۸:۱۶
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۴ – اوصاف نفس مجرد ۰۰:۵۲:۴۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۵ – مبادی نفس ۰۰:۵۸:۵۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۶ – آثار توجه به مقام عقل ۰۱:۰۱:۰۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۷ – منظور از موجود مجرد چیست؟ ۰۰:۵۸:۰۶
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۸ – یکتا بودن نسبت صورت به جسم ۰۱:۰۷:۴۱
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۹ – بررسی خواص جسم ۰۰:۴۹:۳۴
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۰ – تاثیر بررسی نفس ناقطه ۰۰:۴۸:۵۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۱ – سیر کمالی و تجرد نفس از چه زمانی است؟ ۰۰:۵۷:۱۳
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۲ – تقدم ماده بر روح به چه صورت است؟ ۰۰:۵۷:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۳ – شرایط تقدم جسم و روح بر یگدیگر ۰۰:۴۸:۲۴
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۴ – علم کلی مجرد از ماده است . ۰۰:۵۴:۰۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۵ ۰۰:۵۸:۳۱
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۶ – شرایط معاد جسمانی و بدن برزخی ۰۰:۴۹:۳۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۷ – شباهت نظام نفس با بدن ۰۰:۵۵:۲۴
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۸ – بررسی حرکت جوهری نفس ۰۱:۰۰:۲۹
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۹ – تجرد عقلانی نفس ناطقه ۰۰:۵۴:۳۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۲۰ – مادیون چه کسانی هستند؟ ۰۰:۴۱:۰۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۲۱ – اشکال منطقیه نفس ۰۰:۵۳:۱۱
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۲۲ – مسئله تاثیر پپذیری نفس ۰۰:۵۷:۰۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۲۳ – رابطه هویت با جسم ۰۰:۵۰:۳۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۲۴ -ا انواع مزاج های انسانی ۰۰:۵۷:۰۷

 

 

دانلود صوتی دروس معرفت نفس توسط استاد صمدی آملی

 

16 نظرات
 1. سيدعلي حسيني می گوید

  سلام با تشکر
  خواهش میکنم لینکای بعد ۱۳۰ جلد اول را قرار بدید
  خواهشا خواهشا

  1. hamid-azar می گوید

   سلام
   باشه حتما در اسرع وقت

 2. علی می گوید

  لطفا همه لینکارو بزارید

  1. hamid-azar می گوید

   سلام لینک چی رو؟

 3. حسن می گوید

  سلام چرا از جلد یک معرفت نفس از یک قسمت به بعد تا جلد ۲ کاملش قابل دانلود نیست

  1. hamid-azar می گوید

   سلام باید وقت کنم همه لینکهاشو قرار بدم.چشم میزارم

   1. حسن می گوید

    اخخخخخخ خدا خیرتون بده نا امید شدم گفتم فکنم کسی جوابم بده❤❤

 4. سارا می گوید

  سلام استاد تو یکی از نسخهاتون متنی خوندم که نوشته بودیم مشخصات که براتون میفرستیم با کمک استادتون که موکل قرآنی دارد برسی میکنیم میتونم اسم طرفم با اسم مشخصات بدم برام نکاه کنید ببینید جه اتفاقی برام افتاده جون واقعا وظعییت خوبی ندارم از أین زجرمیکشم حالت طبیعی ندارم ازبس أین جیزی که تو بدنم هست حسش میکنم واقعا زجرمیکشم بهم کمک کنید از أین وظعیت درد نجات بیدا کنم ممنون میشم

  1. admin site می گوید

   سلام
   خوب برای اینکه دقیقا متوجه بشم مشکلت از کجاست حتما فرم زیر رو پر کن و برام ارسال میشه و من بعد از بررسی بهتون دقیقا میگم چکار باید بکنی این مشکلاتت رفع بشه
   ?تارنمای علمی معاینه جسم و روح شما http://4soq.ir/onlinemoaine#

 5. سارا می گوید

  سلام استاد من خیلی سؤال دارم اما نمیدونم جه مشکلی هست کسی جوابم نمیده میزنه درحال بررسی کفت باید جیکارکنم که جواب سوالم بهم بدین

  1. admin site می گوید

   سلام
   من چندتا کامنتات رو جواب دادم و تایید هم شد نمیدونم مشکل چیه شاید از ایمیلت باشه دوست من

 6. طوبی می گوید

  سلام خدمت استاد محترم.استاد من برنامه خروج جن را خریداری کردم و قسمت جن عاشق نوشته بود باید هفت شب فایل صوتی را گوش بدیم بدون اینکه خابمون ببره..میشه لطف کنین و بگین فایلهای صوتی خروج جن را باید چطوری پیدا کنم///ممنون از لطفتون

  1. admin site می گوید

   سلام فایل صوتی جدا نداریم تو همون خود برنامه هست

 7. ایرانی می گوید

  سلام استاد خیلی ممنون بخاطر همه چی شما به تلفن جواب می دین ممنون

 8. تنهاتوهستی که توقلبم نشستی وباعشقت دلم یه دریاشد خوبم تواومدیو دنیام باخواستنت باعشقت تازه دنیاشد حسین توکلی -تنها تو می گوید

  استادخییییلی ممنون ولی استادشمادرجواب یکی ازکاربرای محترم تقریباهمین یکی دوروزه که ازتون پرسیده بودند علاقمند به پیداکردن چشم سوم هستند گفتید اول ۳۰جلسه طهارت باطنی بعدش هم گفتید۳۶۵جلسه معرفت نفس ولی الان ۸۳۰ جلسه شده به خودمم که گفتید سی جلسه طهارت باطنی برای پاک شدن چشمامون ازگناه چی شده حالا جلسه های معرفت نفس توی این تایپک زیادشده….استاددرضمن اگه فرصت کردید یه سری هم به ایمیل تون بزنید ممنونم قربونتون امینی

  1. admin site می گوید

   دوست عزیزم کتاب معرفت نفس در ۳۶۵ روز از استاد حسن زاده آملی است. که استاد صمدی آملی این ۳۶۵ درس را در ۸۳۰ جلسه تفسیر کردند و کاملا شیوا و قابل فهم کردند یعنی هر درسی رو در چند جلسه تفسیر و توضیح دادند.
   چون اگه خود کتاب را مطالعه فرمایید هم مطلب و جملات سنگینی داره که برای هر شخصی قابل فهم نیست.ولی با تفسیر استاد عزیزمون صمدی املی هم برای هر شخصی قابل فهمه و هم هر روز فقطتقریبا یک ساعت را برای تفسیر قرار داده تا وقت زیادی گرفته نشه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم