آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دام و تله

0

دام و تله

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دام، مکر و حیله می‌باشد.اگر در خواب ببینی پای تو در تله‌ای گرفتار شده است، تعبیرش این است که گرفتار مکر و حقه می‌شوی، ولی اگر ببینی از تله خارج شده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی جانوری را با تله گرفته‌ای، یـعـنـی کسی را که تعبیر آن جانور به آن شخص مربوط است را با مکر و حیله به چنگ می‌آوری و مطیع و فرمانبردار خودت می‌کنی [ بنابراین برای مشاهدۀ تعبیر اینکه هر جانوری مربوط به چه شخصیتی می‌باشد به تعبیر همان جانور مراجعه کن، مثلاً اگر دیده‌ای که گنجشکی را با تله گرفته‌ای، به تعبیرگنجشک مراجعه کن].

دام و تله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم