آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مو – داشتن مو

0

داشتن مو

زبان: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی زبان تو مو درآورده است، تعبیرش این است که به خاطر حرف‌ها و زبان خودت دچار رنج و بلا و گرفتاری می‌شوی .

ساق پا: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ساق‌های تو پرمو می‌باشند، یـعـنـی خیلی بدهکار خواهی شد و به خاطر آن گرفتار زندان می‌شوی.

ساعد: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ساعدهای تو پرمو هستند، یـعـنـی دوست و شریک از تو جدا می‌شود، یا غمگین و بدهکار خواهی شد، و یا اینکه مال و اموال خود را از دست می‌دهی.

زیر بغل: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر موی زیر بغل، نرسیدن به خواسته و غلبه کردن دشمن می‌باشد.

آلت تناسلی زن (فرج): حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر زنی ببیند از داخل فرج او مو درآمده است، یـعـنـی به خاطر فرزندانش دچار غم و اندوه می‌شود [دقت کن که گفته شده از داخل فرج مو در آید!… که به طور طبیعی از فرج مو درنمی آورد و در اطراف آن است که موی زائد رشد می کند].

آلت تناسلی مرد (کیر): ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بر روی آلت تو مو درآمده است، یـعـنـی به خاطر فرزندانت شاد و خوشحال می‌شوی [دقت کن که گفته شده روی آلت مو درآید!… که به طور طبیعی مو درنمی آورد و در اطراف آن است که موی زائد رشد می‌کند].

شکم: جابر مغربی می‌گوید: اگر روی شکم خودت مو ببینی، تعبیرش این است که بدهکار می‌شوی.

سینه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی سینۀ تو مو درآمده است، یـعـنـی بدهکار می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر روی سینۀ خودت مو نداری و در خواب ببینی سینۀ تو موی بسیاری دارد، یـعـنـی بدهکار می‌شوی.

کتف: بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی روی کتف تو مو درآمده است، یـعـنـی از جائی که فکر نمی‌کنی به تو مال و اموالی می‌رسد.

دوش: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی دوش تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی امانت‌دار خواهی بود.

پشت گردن: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پشت گردن تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی بدهکار می‌شوی.

پیشانی: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی پیشانی تو مو درآمده است، یـعـنـی بدهکار می‌شوی، ‌‌‌‌‌ و اگر آن مو سرخ یا سفید باشد، یـعـنـی آن بدهکاری از جهت عیال و زن خودت می‌باشد.

صورت: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی صورت خودت موی زیادی داری، یـعـنـی بدهکار می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: یـعـنـی بدهکار می‌شوی.

سر: ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی که اصلع است [یعنی جلوی سرش مو ندارد، که معمولاً به حالت او طاسی ارثی گفته می‌شود] در خواب ببیند مو درآورده است، یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری. اگر کسی که کچل است [کَل می‌باشد] در خواب ببیند مو درآورده است، یـعـنـی بدهکار می‌شود.تعبیر گیسو برای کسانی که گیسو دارند (مثلاً زن‌ها)، عزت و جاه می‌باشد و برای ثروتمندان مال و اموال است. اگر شخصی صوفی در خواب ببیند که گیسو دارد، یـعـنـی محب و دوستار اهل بیت پیغمبر (ص) خواهد بود، ابن سیرین در جائی دیگر می‌گوید: اگر شخصی “درویش مسلک” در خواب ببیند موی سرش دراز شده است، یـعـنـی دین و ایمان درستی دارد، ولی اگر “درویش مسلک” نباشد، یـعـنـی گرفتار غم و اندوه می‌شود. حضرت دانیال (ع)می‌فرمایند: اگر شخصی عادی و معمولی که «پادشاه» نیست در خواب ببیند که موی سرش پرپشت و انبوه شده است، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شود، ولی اگر پادشاه باشد، یـعـنـی لشکرش زیاد می‌شود. 

داشتن مو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم