آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

داشتن شاخ روی سر

0

داشتن شاخ روی سر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی سر خودت شاخ داری، تعبیرش قوت و نیرو می‌باشد. اگر ببینی روی سر خودت شاخ‌هائی مثل شاخهای گاو و گوسفند داری، یـعـنـی کار تو درست و اصلاح می‌شود و زندگی خود را با شادی و خرمی می‌گذرانی.اگر ببینی مردم را با آن شاخ‌هائی که روی سر داری می‌زنی، یـعـنـی به مردم ضرر و زیان می‌رسانی .

داشتن شاخ روی سر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم