آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دارو – تهیه و تاثیر دارو

0

تهیه و تاثیر دارو

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی داروی خشک تهیه می‌کنی، تعبیرش این است که از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.اگر ببینی داروهای گرم در هاون میکوبی، تعبیرش مال و اموال می‌باشد.اگر ببینی برای درمان سردرد معجونی ساخته‌ای، یـعـنـی از طرف مردم به تو خیر و منفعت می‌رسد، ولی اگر از آن به کسی فائده‌ای نرسیده است، یـعـنـی انسان بی‌خیر و منفعتی هستی.اگر ببینی برای مردم دارو تهیه می‌کنی، یـعـنـی به مردم نیکی می‌کنی.اگر ببینی برای شخص مریضی جوشانده درست کرده‌ای و جوشانده موثر و مفید بوده است، یـعـنـی خواستار دینداری و پرهیزکاری هستی، ولی اگر مفید نبود تعبیرش برعکس حالت قبلی است .

تهیه و تاثیر دارو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم