آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دارو – تاثیر دارو

0

تاثیر دارو

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی برای درمان بیماری قرص خورده و مداوا یا بهتر شدی، تعبیرش این است که در کارهایت به خیر و منفعت می‌رسی، ولی اگر نتیجه‌ای نگرفتی، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.اگر ببینی برای درمان بیماری دارو می‌خوری و نتیجه‌بخش بوده است، یـعـنـی به دنبال صلاح دین و ایمان خود هستی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: یـعـنـی دین و ایمان تو اصلاح شده و بهتر می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی برای درمان بیماری دارو می‌خوری و نتیجه‌بخش نبود، یـعـنـی درستی در دین و ایمان را از دست می‌دهی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش برای دین و ایمان تو بد می‌باشد .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در اثر خوردن دارو دچار آسیب و مضرت شده‌ای، یـعـنـی دچار آسیب و مضرت خواهی شد.اگر ببیند پزشک به بیمار دارو داده است و تاثیر کرده و مفید بوده است، یـعـنـی به مردم علم و دانش می‌گوید و مردم نیز به علم او عمل می‌کنند، ‌‌‌‌‌ ولی اگر دارو مفید نبود تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چشم پزشکی می‌کنی و داروی تو برای چشم‌ها سودمند واقع شده است، یـعـنـی گمراهان را هدایت می‌کنی و از تو سود و منفعت می‌برند، ولی اگر داروی تو موثر نباشد تعبیرش برعکس حالت قبلی می‌باشد.

تاثیر دارو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم