آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خُم (خمرۀ بزرگ)

0

خُم (خمرۀ بزرگ)

● ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خم، زنی است که از طرف او به خانه فائده می‌رسد(البته به اندازۀ بزرگی و کیفیت خم)، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش «پادشاه» بزرگ، ریاست و یاران پادشاه می‌باشد.

خم سرکه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خم سرکه مردی پرهیزکار و درست‌کردار می‌باشد.

خم سرکه و روغن: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خم سرکه و روغن مال و اموال فراوان می‌باشد.

خم عسل: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خم انگبین [عسل خالص و بدون موم]، مال و اموال حلال است.

خم نفت: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خم نفت مردی پست و چرکین و کثیف می‌باشد.

خم آب: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خم آب زنی ثروتمند می‌باشد. اگر ببینی در خانۀ تو خم پر آب وجود دارد و تو هم از آن می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال بسیاری به دست می‌آوری و در راه خوب و نیک هزینه می‌کنی .خم شیرۀ انگور: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگور را می‌فشاری و از آن شیره تهیه می‌کنی و در خم‌ها جمع می‌نمائی، یـعـنـی برای خودت مال و اموال فراوانی را به سبب پادشاه به دست می‌آوری. 

خُم (خمرۀ بزرگ)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم