آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خوک – شیر و گوشت و پوست

0

شیر و گوشت و پوست

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر خوک می‌خوری، تعبیرش این است که نادان و بی‌عقل می‌شوی،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای از جهت مال و اموال و دارائی دچار مصیبت و غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت خوک خورده‌ای، یـعـنـی مال و اموال حرام مصرف خواهی کرد.اگر ببینی کسی به تو پوست خوک داده است، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری .

شیر و گوشت و پوست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم