آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خوک – سایر موارد

0

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چوپان خوک‌ها هستی تعبیرش این است که بر گروهی بدکردار و بی‌دیانت، بزرگی و ریاست و سروری می‌کنی.اگر ببینی خوک‌ها را از جائی به جائی دیگر می‌بری، یـعـنـی اوضاع و احوال دنیوی تو بهتر می‌شود، ولی دین و ایمان تو دچار ضعف و اشکال خواهد شد.اگر ببینی در بین خوک‌ها گشت و گذار می‌کنی، یـعـنـی به خاطر مال و اموالی که با ظلم و زور به دست می‌آوری، شاد و خرم خواهی شد.اگر ببینی در بین خوک‌ها نشسته‌ای، یـعـنـی بر دشمن غلبه می‌کنی و بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خوک‌ها را در یک‌جا جمع کرده‌ای و نمی‌گذاری پراکنده شوند، یـعـنـی مقدار فراوانی مال و اموال حرام به دست می‌آوری .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خوکی از پشت سر تو آمد و از جلوی تو بیرون رفت، یـعـنـی به خواستۀ زشت و پلیدخود می‌رسی.تعبیر دیدن بچه خوک، غم و اندوه می‌باشد.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم