آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خون – سایر موارد

0

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدون زخم و جراحت از بدنت خون می‌آید، تعبیرش این است که چنانچه اهل رشوه گرفتن باشی، رشوه می‌گیری، ولی اگر اهل رشوه نیستی، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیان می‌شوی. ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: چنانچه ببینی بدن تو بدون زخم و جراحت خون‌آلود شده است، یـعـنـی چیزی به تو می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در بدن تو سوراخی وجود دارد و از آن خون می‌رود، یـعـنـی به تو ضرر و زیانی می‌رسد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در جائی در خون افتاده‌ای، یـعـنـی گرفتار خون ناحق کسی و آسیب یا قتل او می‌شوی.اگر ببینی در کوچه یا شهری خون جاری شده است، یـعـنـی در آن مکان خونریزی زیادی خواهد شد. اگر ببینی از ناودان‌ها خون سرازیر

شده است، یـعـنـی در آن مکان خونریزی زیادی خواهد شد. حضرت دانیال (ع)می‌فرمایند: اگر ببینی آب رودخانه خون‌آلود شده و در جریان می‌باشد، یـعـنـی در آن سرزمین بین «پادشاهان» جنگ و خونریزی شدیدی بوجود می‌آید.اگر ببینی از آب رودخانه‌ای خون‌آلود می‌خوری، یـعـنـی به خاطر طمعکاری گرفتار دادگاه و قضاوت پادشاه می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خون می‌خوری، یـعـنـی مال حرام مصرف می‌کنی یا خون کسی را به ناحق می‌ریزی.اگر ببینی از محل داغ‌شدگی چرک و خون بیرون می‌آید، یـعـنـی به خدمت پادشاه مشغول می‌شوی، ولی اگر چرک و خون بیرون نمی‌آید، یـعـنـی از پادشاه بهره‌ای نمی‌بری.اگر ببینی کسی به پشت تو شلاق زده است و از آن خون جاری شده است، یـعـنـی از آن شخص به تو مال و اموال حرامی می‌رسد و یا اینکه او را به انجام گناهی متهم می‌کنی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی طوری تو را شلاق زده‌اند که اثرش بر بدنت مانده است، یا اینکه دست و پایت را محکم بسته‌اند و آنقدر زده‌اند که از بدنت خون آمده، تعبیر تمام این حالت‌ها بد می‌باشد و همچنین تعبیرش این است که به اندازۀ خون جاری شده، کسی تو را با حرف‌هایش می‌رنجاند و غمگین می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بدون آنکه دست و پایت را ببندند به تو شلاق می‌زنند و در اثر آن از بدنت خون جاری و خون‌آلود شده است، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی طوری به تو “پس گردنی” زده‌اند که از آن خون جاری شده است، یـعـنـی با کسی دشمنی و خصومت می‌کنی و در اثر آن دچار ضرر و زیان می‌شوی(دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی از کوه پایین افتاده‌ای، یـعـنـی حال تو بد می‌شود و به آن اندازه‌ای که افتاده‌ای، بدن تو دچار رنج و ناخوشی می‌شود، یا اگر ببینی به شدت زخمی شدی و خون آمده است، یـعـنـی به اندازه زخمی که دیده‌ای دچار ضرر و زیان می‌شوی.اگر ببینی روی سر تو کلاه خون‌آلودی قرار دارد، یـعـنـی تصور و خیال می‌کنی که پیش مردم عزیز و گرامی می‌باشی، همچنین حرف‌های محال و غیرواقعی میگوئی.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم