آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خون – بدن خون‌آلود

0

بدن خون‌آلود

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدون آنکه دست و پایت را ببندند به تو شلاق می‌زنند و در اثر آن از بدنت خون جاری و خون‌آلود شده است، تعبیرش این است که مال و اموال حرام به دست می‌آوری.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده‌ای، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری (خصوصاً اینکه لباس تو خون‌آلود شده باشد). جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی خون از بینی تو آمده و تمام بدنت را خون‌آلود نموده است،مال حرامی به تو می‌رسد.اگر ببینی از مقعد تو خون یا مدفوع و نجاست بیرون آمده و بدنت به آن آلوده شده است، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پیراهن خون‌آلودی در دست داری، یـعـنـی همیشه ناراحت و غمگین خواهی بود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از زخم تو خون آمده و بدن و لباس را خون‌آلود کرده است، یـعـنـی مال و اموالی حرام به دست می‌آوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در بدن تو سوراخی به وجود آمده که از آن خون جاری شده است و لباست را خون‌آلود نموده است، یـعـنـی به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری.اگر ببینی زخمی شده‌ای و بدن تو خون‌آلود شده است، یـعـنـی به اندازه خونی که از زخم جاری شده، مال و اموال تو دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود، ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از زخم تو خون آمده و بدنت را خون‌آلود کرده است، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری .

بدن خون‌آلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم