آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خون آلت

0

خون آلت

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از سوراخ آلت مردانه تو خون بیرون آمده است، تعبیرش این است که با زن حائض آمیزش می‌کنی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی به جای ادرار، خون بیرون می‌آید، صاحب فرزندی ناقص می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از آلت مردانه تو خون بیرون آمده است، یـعـنـی زن تو سقط جنین می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آلت مردانه تو شکافته شده است و خونریزی می‌کند، یـعـنـی دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی و همچنین فرزندت از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).

خون آلت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم