آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خوردن ماهی

0

خوردن ماهی

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ماهی تازه پخته می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی گوشت ماهی می‌خوری، یـعـنـی مال فراوانی به دست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ماهی کباب و بریان شده خورده‌ای، یـعـنـی اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و به کسب علم و دانش می‌پردازی، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی، ولی اگر انسان مفسد و بدی هستی، تعبیرش رنج و غم و اندوه و دشمنی می‌باشد؛ همچنین در نظر داشته باشید که ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور می‌باشد و ماهی بزرگ بهتر از ماهی کوچک است.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قلیه‌ای از گوشت ماهی می‌خوری، یـعـنـی از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.

خوردن ماهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم