آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خوردنی – سایر موارد

0

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب فروشندۀ غذا و خوردنی، شخصی “صاحب‌سخن” و “سخنور” می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لقمۀ گرم در دهان گذاشته‌ای، تعبیرش این است که دچار گرفتاری و بلائی می‌شوی.اگر ببینی همۀ غذاهای خانه را خورده‌ای، یـعـنـی عمر تو به آخر رسیده و به زودی از دنیا می‌روی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دهانت خیلی گشاد شده است، به طوری که غذاهای زیادی در آن جا می‌شود، یـعـنـی به اندازه آن نعمت و روزی به دست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی غذا در جای تنگی که گرفتار آن شده‌ای کم می‌باشد، یـعـنـی در زندگانی و معیشت و رزق و روزی دچار تنگنا و مضیقه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی با «وزیر» غذا می‌خوری، تعبیرش بزرگی و عظمت می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مرده‌ای غذای تو را خورده است، یـعـنـی آن غذا گران خواهد شد.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی آتش از آسمان آمده و چیزهای خوردنی که متعلق به تو می‌باشد را سوزانده است، یـعـنـی طاعات و عبادت‌های تو نزد خداوند مورد قبول واقع می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: … بِقُرْبَانٍ تَاْکُلُهُ النَّارُ… _ … او قربانی آورد که در آتش بسوزد… (آل عمران-۱۸۳).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای «لقمه» عبارتند از: ۱– بوسه دادن ۲– سخن لطیف۳– سود و منفعت.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم