آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خوردنی زرد

0

خوردنی زرد

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب همۀ چیزهای زرد مثل لباس‌های زرد یا خوردنی‌ها و میوه‌های زرد رنگ، درد و بیماری می‌باشد، طوری که اگر ببینی لباس زرد پوشیده‌ای یا خوردنی زرد می‌خوری، تعبیرش بیماری و رنج و اندوه می‌باشد [البته باید دقت شود که منظور، اکثر چیزهای زرد رنگ بوده است، زیرا در تعبیرهای مختلف مشاهده می‌کنیم که چیزهایی مثل میوۀ به با وجودی که زرد رنگ می‌باشند تعبیر خوبی دارند]. جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی با لباس زرد رنگ غذای زرد رنگ می‌خوری، تعبیرش بیماری می‌باشد(دفع بلا و گرفتاری).

خوردنی زرد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم