آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خوبی کردن

0

خوبی کردن

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خوبی و نیکی کردن، بزرگی در دنیا و نجات از عذاب آخرت می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به مردی خوبی و نیکی کردی، ولی بعداً او را خوار و ذلیل نمودی، تعبیرش این است که ناسپاس خواهی بود.اگر ببینی به مشرکین خوبی و نیکی کرده‌ای، یـعـنـی مال و اموال خودت را برای کسی خرج می‌کنی که در دنیا و آخرت برای تو فائده‌ای ندارد .

خوبی کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم