آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خلعت

0

خلعت

منظور از خلعت، لباسی است که شخصی بزرگ به کسی می‌بخشد.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خلعت پاکیزه و نیکو، عزت و مقام و ریاست و حکومت و زن و «کنیزک» می‌باشد و مقدار و اندازۀ تمام اینها به اندازۀ ارزش کسی است که خلعت را داده است.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی دارای خلعتی خوب و سفید یا سبز از جنس کرباس می‌باشی، تعبیرش این است که به عزت و جاه دنیا و آخرت می‌رسی، یا اگر از دیبا یا ابریشم می‌باشد، یـعـنـی به عزت و نعمت دنیا می‌رسی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی «پادشاه» به تو خلعت داده است، یـعـنـی به اندازه آن از پادشاه مال و نعمتی به دست می‌آوری، یا اگر ببینی شخص عالم و دانشمندی به تو خلعت داده است، یـعـنـی از آن شخص علم و دانش کسب می‌کنی.

خلعت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم