آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خلط

0

خلط

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خلط، مال و اموالی است که آن را به روش درست و صحیح خرج خواهی کرد.اگر در خواب ببینی از گلویت خلط سفیدی را در جای تمیز و پاکیزه‌ای انداخته‌ای، تعبیرش این است که به روش درست و صحیحی از مال و اموال خودت خرج می‌کنی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خلط سیاه بیرون انداخته‌ای، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد. اگر ببینی خلط خون‌آلود بیرون انداخته‌ای، یـعـنـی دچار مقداری کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سرفه می‌کنی و خلط بیرون می‌اندازی، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در هنگام سرفه کردن از دهانت خلط بیرون آوردی، یـعـنـی از بلا و گرفتاری و رنجی که به تو می‌رسد، یا به خاطر مالی که از بین رفته است، پیش کسی شکایت خواهی کرد.اگر ببینی در محل حضور جمعیتی خلط انداخته‌ای، یـعـنـی مال و اموالی را به روش غلط خرج خواهی کرد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خلط را در مسجد انداخته‌ای، یـعـنـی با روش غلط و اشتباهی از مال و اموال خودت برای افراد غریبه خرج خواهی کرد .اگر بیماری در خواب ببیند خلط بیرون انداخته‌ است، یـعـنـی بیماریش بهبود پیدا می‌کند.اگر ببینی خلط گلویت را بیرون آوردی و با آستین خودت گرفتی، یـعـنـی مال و اموال را برای زن خودت خرج می‌کنی.اگر ببینی خلط را به داخل خانه انداخته‌ای، یـعـنـی از مال خودت برای افراد غریبه خرج می‌کنی.

خلط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم