آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خلال کردن

0

خلال کردن

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خلال خوب نمی‌باشد (زیرا تعبیر خواب دندان‌ها در خواب، افراد خانواده و فامیل می‌باشند و خلال کردن مثل جاروئی است که خانواده و فامیل را جارو می‌کند).اگر در خواب ببینی دندان‌هایت را خلال می‌کنی، تعبیرش این است که به اندازه آن مقداری که با خلال کردن بیرون می‌آوری از اموال خانواده و فامیل تو کم می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با خلال کردن چیزی بیرون آوردی و به کسی دادی، یـعـنـی از مال و اموال خانواده و فامیل خودت به ناحق برمی‌داری و به کس دیگری می‌دهی.

خلال کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم