آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خفاش

0

خفاش

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خفاش، انسان گمراه می‌باشد.اگر در خواب ببینی خفاش داری، تعبیرش این است که با انسان گمراه ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی .اگر ببینی خفاش از دست تو پریده است، یـعـنـی از ارتباط و مصاحبت با شخصی گمراه جدا می‌شوی.

خفاش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم