آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خطبه گفتن

0

خطبه گفتن

ابن سیرین می‌گوید: اگر اهل خطبه گفتن باشی و در خواب ببینی روی منبر خطبه می‌گویی، تعبیرش این است که عزت و بزرگی به دست می‌آوری. تعبیرگری می‌گوید: اگر عالم هستی و در خواب ببینی بروی منبر خطبه یا مطالب علمی می‌گویی، یـعـنـی «پادشاه»تو را به شرافت و بزرگی می‌رساند. جابر مغربی می‌گوید: اگر عالم باشی و در خواب ببینی بر سر منبر رفته‌ای، تعبیرش جاه و مقام و بزرگی می‌باشد .ابن سیرین می‌گوید: اگر اهل خطبه خواندن نباشی و در خواب ببینی روی منبر خطبه می‌گوئی، یـعـنـی وقتی به مسافرت بروی در بازگشتن خیلی تاخیر می‌کنی و احتمال خطر وجود دارد، یا اگر ثروتمند باشی احتمالاًً فقیر می‌شوی، و چنانچه جاهل باشی احتمالاًً در بین مردم خوار و ذلیل می‌شوی و مردم مرتباً به بدی از تو صحبت می‌کنند و اصطلاحاً “بر سر زبان مردم خواهی افتاد” منتها به بدی. تعبیرگری می‌گوید: اگر عالم نیستی و در خواب ببینی بروی منبر خطبه می‌گوئی یا علم و دانش بیان می‌کنی، یـعـنـی یکی از بستگان تو عالم می‌شود و از پادشاه سود و منفعت به دست می‌آورد. جابر مغربی می‌گوید: اگر عالم نباشی و ببینی بر سر منبررفته‌ای، یـعـنـی تو را به خاطر دزدی دار می‌زنند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زنی بروی منبر خطبه می‌گوید و مردم را نصیحت می‌کند، یـعـنـی شوهر زن رسوا می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خطبه دینی و مذهبی می‌گوئی، یـعـنـی مسلمان می‌شوی یا از دنیا خواهی رفت.اگر ببینی روی منبر پیغمبر (ص) خطبه می‌گوئی، یـعـنـی پادشاه می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی برای پادشاه خطبه می‌گوئی، یـعـنـی اگر آن پادشاه خوب و درستکار باشد، یـعـنـی با عدل و داد رفتار می‌کند، ولی اگر مفسد و نادرستکار باشد، یـعـنـی توبه می‌نماید.

خطبه گفتن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم