آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خضاب

0

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی خضاب به خوبی گرفته است، تعبیرش این است که حال و روز تو برای دیگران پوشیده و مخفی می‌ماند.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای حنا بستن عبارتند از: ۱– آرایش و آراستن فامیل ۲– پوشاندن خانواده ۳– غم و اندوه.تعبیرهای خضاب کردن عبارتند از: ۱– کار ناشایست و بی‌نتیجه ۲– آرایش حال و روز دنیوی ۳– طلب جاه و مقام ۴– معروف شدن به دروغگوئی

 

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم