آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خضاب سر و ریش

0

خضاب سر و ریش

منظور از خضاب کردن، رنگ گذاشتن سر و ریش و دست و پا می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب خضاب ریش، پوشش و پرده امور و کارها می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ریش خودت را خضاب می‌کنی ولی رنگ نمی‌گیرد، یـعـنـی حال و روزت را از مردم مخفی نمی‌کنی. حضرت دانیال (ع)می‌فرمایند: گر ببینی سر و ریش خود را خضاب کرده‌ای ولی خضابش رنگ نمی‌گیرد، یـعـنـی حال و روز خودت را به مردم نشان می‌دهی، اما اگر رنگ گرفته است، یـعـنـی حال و روز تو خوب می‌شود و کارهای تو پوشیده و مخفی می‌ماند، مخصوصاً اگر در بیداری خضاب نمی‌کنی .

خضاب سر و ریش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم