آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خضاب دست و پا

0

خضاب دست و پا

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بر دست و پای خودت حنا می‌گذاری، چنانچه حنا بستن برای تو شایسته می‌باشد، تعبیرش این است که خانواده و بستگان را آراسته می‌کنی و زینت می‌دهی، ولی تعبیرش برای دین و ایمان تو بد و ناپسند می‌باشد، ‌‌‌‌‌بعضی از تعبیرکنندگان گفته‌اند: یـعـنـی حال و روز خانواده و بستگان را از مردم مخفی می‌کنی؛ ولی اگر حنا بستن برای تو شایسته نمی‌باشد، یـعـنـی دچار غم و اندوه شده ولی به زودی خلاص می‌شوی، ولی کرمانی تعبیر دیگری نیز دارد که: اگر زنی ببیند دست و پای خود را خضاب می‌کند، یـعـنـی شاد و با نشاط می‌شود (زیرا خضاب دست و پا برای آن‌ها رسم می‌باشد)، ولی اگر مردی ببیند که دست و پای خود را مثل زن‌ها خضاب می‌کند، یـعـنـی گرفتار ترس و بیم شدیدی می‌شود، اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند دست و پای خود را خضاب می‌کند، یـعـنـی کاری می‌کند که مردم او را مسخره کرده و به  او بخندند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دست و پای خود را با حنا خضاب می‌کنی، یـعـنـی اموالی که از دست داده‌ای را دوباره به دست می‌آوری. اگر ببینی هر دو دست و پای خود را خضاب می‌کنی، یـعـنـی فرزندان یا برادرانت را به طور غیر دینی و غیر شرعی آراسته و زینت می‌دهی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کف دست خود را خضاب کرده‌ای، یـعـنـی در به دست آوردن معاش و تامین مایحتاج زندگانی دچار رنج و ناخوشی می‌شوی.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی بروی هر دو دست خودت با خضاب نقش و نگار می‌کشی، یـعـنـی بر دوستانت مکر و حیله ترتیب می‌دهی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی هر دو دست و پایت خود را با خضاب نقش و نگار کشیده‌ای، یـعـنـی در کسب و کار خودت حیله و نیرنگ به کار می‌بری.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سر انگشتانت را خضاب کرده‌ای، یـعـنـی تسبیح و ذکر خداوند را به جا می‌آوری. 

خضاب دست و پا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم