آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خشم گرفتن

0

خشم گرفتن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی برای رضای خدا به خشم آمده‌ای، تعبیرش خوب بودن تو می‌باشد. اگر ببینی کسی را با خشم و عصبانیت به درستکاری در دین و ایمان فرامی‌خوانی، یـعـنـی او را به فساد و راه بد دعوت می‌کنی [دقت کن که در تعبیر اول می‌گوید: ” برای رضای خدا” حالت خشم و عصبانیت به تو دست داده، ولی در تعبیر دوم می‌گوید: “با خشم و عصبانیت” کسی را به دینداری فرامی‌خوانی].ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی برای امور مادی و دنیوی به خشم آمده‌ای، تعبیرش این است که به امور دینی ارزشی نمی‌دهی و به دنیا مغرور خواهی شد .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پدر و مادرت از تو عصبانی شده‌اند، یـعـنـی از جای بلندی به زمین پرت می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَمَن یَحْلِلْ عَلَیْهِ غَضَبِی فَقَدْ هَوَى _ … به هر کس که غضب من برسد سقوط کرده است (طه-۸۱).

خشم گرفتن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم