آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خشت

0

خشت

در اینجا منظور از “خشت”، خشت خامی می‌باشد که با استفاده از آتش پخته نشده.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خشت، مال و اموال به دست آمده و جمع شده می‌باشد، طوریکه هر خشت “هزار درهم” است.اگر در خواب ببینی خشت را در دست گرفتی یا کسی آن را به تو داده است، تعبیرش این است که هزار درهم بدست می‌آوری یا کسی به تو هزار درهم می‌دهد. اگر ببینی خشت‌های فراوانی برای تو جمع شده است، یـعـنـی مال و نعمت زیادی برای تو جمع می‌شود. اگر ببینی خشت درست کرده‌ای و خشک شده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال بدست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نردبانی را با استفاده از خشت درست کرده‌ای و از روی آن به سر کوه رفته‌ای، یـعـنـی به زودی به خواسته‌ات می‌رسی. ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی از نردبان بالا می‌روی، یـعـنـی در دین، شرافت و احترام به دست می‌آوری، مخصوصاً اینکه نردبان تو خشتی باشد، در جائی دیگر نیز ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از نردبانی که از خشت و گِل می‌باشد بالا می‌روی، تعبیرش صلاح و درستی کار تو می‌باشد، ولی اگر ببینی پایین آمده‌ای، یـعـنـی دین و ایمان تو دچار اشکال و خلل می‌شود .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دیوار راهرو خانه از خشت و گِل می‌باشد، یـعـنـی خدمتکاران خانه درستکار و امانت‌دار می‌باشند. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی دیواری را از خشت و گِل ساخته‌ای، تعبیرش مال و دین و امانت می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی وارد قصری شده‌ای، تعبیرش مال و اموال می‌باشد، مخصوصاً اگر از خشت و گِل باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی خشتی را سوراخ می‌کنی، در مسلمان بودن خودت محکم و پایدار نیستی،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: به اندازۀ آن دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خشت را از دیوار تراشیده و کنده‌ای، یـعـنـی اموال صاحب دیوار از میان می‌رود. اگر ببینی خشت را خرد کرده و پراکنده می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال خودت را برای کس دیگری خرج می‌کنی.

خشت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم