آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خر

0

تعبیر کلی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب خر، بخت و اقبال و بزرگی می‌باشد و هر بدی و خوبی که در آن ببینی به بخت و اقبال تو برمی‌گردد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خر ماده، زن یا«کنیزک» است.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم