آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خر – همراهی خر با حیوانی دیگر

0

همراهی خر با حیوانی دیگر

قاطر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خر تو با قاطری همراه شده است، تعبیرش این است که مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از سفر به دست می‌آید.

اسب: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با اسب همراه شده است، یـعـنـی معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق «پادشاه» می‌رسد، ولی با ظلم و ستم.

گوسفند: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با گوسفندی همراه شده است، یـعـنـی مال و اموال تو از جائی حلال می‌باشد .

کُرّه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با کُرّه‌ای همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش تو از دزدی خواهد بود.

پرنده: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با پرنده‌ای همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق کسی به دست می‌آید که تعبیر آن پرنده به آن شخص مربوط می‌باشد [مثلا اگر با عقاب همراه بود، مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق پادشاه به دست می‌آید؛ برای اطلاع بیشتر به تعبیر همان پرنده مراجعه شود].

همراهی خر با حیوانی دیگر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم