آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خر – عوض کردن خر

0

عوض کردن خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یا خر خودت را فروخته‌ای و خر دیگری خریده‌ای، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خر خودت را با خر دیگری عوض کرده‌ای، یـعـنـی حال و روز تو دگرگون می‌کند، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: اگر ببینی خر خود را با خر دیگر عوض کرده‌ای، اگر خر جدید بدتر باشد، یـعـنـی حال و روز تو بد می‌شود و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ولی اگر بهتر باشد، یـعـنـی حال و روز تو بهتر می‌شود و مال و اموالت افزایش می‌یابد .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی خر خود را با قاطر یا اسب عوض کرده‌ای، یـعـنـی از«پادشاه» به تو مال و منفعت می‌رسد.

عوض کردن خر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم