آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خر – خوردن خر

0

خوردن خر

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت خر می‌خوری، تعبیرش این است که از راه تجارت مال و نعمت به دست می‌آوری.اگر ببینی خر خودت را کشته‌ای و از گوشت آن می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.

خوردن خر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم