آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خر – اندام خر

0

اندام خر

چشم: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خر تو یک چشم دارد یا اینکه چشمش ضعیف می‌باشد، تعبیرش این است که در به دست آوردن معاش و مایحتاج زندگانی دچار آشفتگی می‌شوی. اگر ببینی خر تو اصلاً چشم ندارد، یـعـنـی مال و اموال خود را از دست می‌دهی (دفع بلا و گرفتاری).

سم خر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر سُم خر، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی سم خر به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.

نعل خر: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نعل خر داری، یـعـنـی از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.

دم خر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دم خر در دست داری، یـعـنـی به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌آوری.

دست و پا: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دست و پای خر تو دراز شده است، یـعـنـی خرید و فروش زیادی را انجام می‌دهی.

اندام خر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم