آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خرید و فروش

0

خرید و فروش

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خرید و فروش بد می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر خواب سوداگری و تجارت و معامله، چیزی باطل یا کاری باطل می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چیزی را فروخته‌ای، تعبیرش این است که آن چیز خوار و بی‌ارزش می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر فروختن هر چیزی که ارزش دینی داشته باشد بد می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: فروختن هر چیزی که ارزش دینی داشته باشد، تعبیر بدی دارد، ولی تعبیر خریدن آن خوب است.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی تو را فروخته‌ است، یـعـنـی کار تو دچار آشفتگی می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر فروشندۀ غذا، شخصی “صاحب‌سخن” و “سخنور” می‌باشد.

خرید و فروش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم