آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خرگوش – گرفتن یا داشتن خرگوش

0

گرفتن یا داشتن خرگوش

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خانه تو خرگوش وجود دارد، تعبیرش این است که با زن پارسا و کم‌حرفی ازدواج می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خرگوشی را گرفته‌ای یا کسی آن را به تو بخشیده است، یـعـنـی با زن بدی ازدواج می‌کنی یا «کنیزک» بدی به دست می‌آوری.اگر ببینی بچۀ خرگوش داری، یـعـنـی به حال و روزی دچار می‌شوی که در آن فقط رنج و اندوه قرار دارد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: رنج و اندوه تو به خاطر فرزندانت خواهد بود(دفع بلا و گرفتاری).

گرفتن یا داشتن خرگوش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم