آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خرگوش – پوست و استخوان

0

پوست و استخوان

جابر مغربی می‌گوید: اگر پوست و استخوان خرگوش را ببینی، تعبیرش مقداری مال و منفعت اندک می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباسی از پوست خرگوش پوشیده‌ای، تعبیرش این است که مقداری چیز اندک از زن به تو می‌رسد، ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که با زنی بدکار ازدواج می‌کند.

پوست و استخوان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم