آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خرگاه

0

خرگاه

منظور از خرگاه، خیمه و چادر بزرگ می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خرگاه نشسته‌ای، تعبیرش این است که از مال و اموالی مادی به دست می‌آوری، یا با زنی ازدواج می‌کنی، مخصوصاً اگر ببینی خرگاه برای خودت می‌باشد.اگر ببینی در خرگاه ناشناسی که سبز و سفید است نشسته‌ای، تعبیرش خیر و نیکی است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در خرگاه سبزی نشسته‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای، یـعـنـی شهید می‌شوی، و اگر در خرگاه سبز و آشنایی که برای خودت می‌باشد نشسته‌ای، یـعـنـی زن تو دیندار و پارسا خواهد بود، یا اگر سفید باشد، تعبیرش مال و سود و منفعت است، و چنانچه سیاه باشد، تعبیرش مقداری سود و منفعت اندک می‌باشد، و اگر کبود باشد، تعبیرش اندوه و مصیبت است، و یا اگر قرمز باشد، یـعـنـی به لهو و عشرت مشغول می‌شوی .اگر ببینی در خرگاهی نشسته‌ای که متعلق به تو نمی‌باشد، یـعـنـی تمام تعبیرهایی که گفته شد به صاحب خرگاه برمی‌گردد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خرگاه را با خضاب رنگ کرده‌ای، یـعـنـی در رسیدن به دنیا و معاش و تامین مایحتاج زندگانی آن دچار ناخوشی می‌شوی.

خرگاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم