آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خروس

0

خروس

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: بیشترین تعبیر مربوط به دیدن خروس به «برده» و برده‌زاده مربوط می‌شود،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیر خواب خروس بهتر از پرندگان دیگر است.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی خروسی را به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که فرزند فرد بزرگ و رئیس و سرور از دودمان و تبار خودت را مغلوب می‌کنی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خروس داری و می‌دانستی که برای خودت می‌باشد، یـعـنـی مرد«عجمی» که برده‌زاده و «غلام‌زاده» تو می‌باشد را مغلوب می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: اگر ببینی خروس داری یـعـنـی صاحب فرزندی پسر می‌شوی یا بین تو و مردی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو جوجه خروس می‌دهد، یـعـنـی کسی به تو غلامی می‌بخشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خروس بانگ و فریاد و آواز می‌کند، خبری از مردی جوانمرد به گوش تو می‌رسد، ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که راه انجام خیر و نیکی را انتخاب می‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی خروسی را به دست آورده‌ای و کشته‌ای، یـعـنـی مؤذن یا فردی بزرگ و رئیس و سرور را مغلوب می‌کنی، ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خروس خودت را کشته‌ای، یـعـنـی برده و غلام را مغلوب می‌کنی.اگر ببینی با خروسی جنگ و دعوا می‌کنی و به تو صدمه زده است، یـعـنـی مرد عجمی به تو صدمه می‌زند.اگر ببینی خروسی به روی تو پریده است، یـعـنـی کسی باعث غم و ناراحتی تو می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر تو مثل سر خروس شده است، یـعـنـی بخت و اقبال تو خوب می‌شود و کامیاب خواهی بود .

خروس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم