آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خروج چیزی از سوراخ آلت

0

خروج چیزی از سوراخ آلت

ماهی: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از سوراخ آلت مردانه تو ماهی بیرون آمده است، تعبیرش این است که از زنی که اصلیت آن به کناره دریای مشرق مربوط است صاحب فرزندی دختر می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که صاحب فرزندی دختر می‌شوی.● گربه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو گربه بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دزد و راهزن می‌شوی.● موش: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر که بدکردار است و هیچ خیری ندارد خواهی شد.مار یا عقرب: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت مردانه تو مار یا عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی مار بیرون آمده است، یـعـنـی فرزندت دشمن تو می‌شود.● کرم و مورچه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو کرم و مورچه بیرون آمده است، فرزندت ضعیف و پست و کوته‌فکر می‌شود.● نان: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو نان بیرون آمده است، یـعـنـی فقیر و بیچاره می‌شوی.● کنجد: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو کنجد بیرون آمده است، یـعـنـی زن تو به طور پنهانی کسی را دوست دارد.چرک: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو چرک بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی معلول می‌شوی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی به جای ادرار، چرک بیرون می‌آید، صاحب فرزندی می‌شوی که معلول جسمی می‌باشد.● آب صاف: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو آبی صاف بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی درستکار و پرهیزکار می‌شوی.● آب تیره: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو آبی تیره بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی نادرستکار و بدکردار می‌شوی.● منی: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از آلت تو منی بیرون آمده است، یـعـنـی به اندازۀ آن مال و اموال به دست می‌آوری، در جائی دیگر نیز می‌گوید: یـعـنـی مال و اموال غریبه‌ای به دست تو خواهد افتاد.آتش: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از آلت تو آتش بیرون آمد که نیمی از آن به سمت مشرق و نیمی دیگر به طرف مغرب رفته است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که «پادشاه» کل جهان خواهد شد (مانند ذوالقرنین).● مدفوع: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو مدفوع بیرون آمده است، یـعـنـی تمایل به لواط کردن داری.مروارید یا گوهر: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو مروارید یا گوهر بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و پرهیزکار خواهی شد. 

خروج چیزی از سوراخ آلت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم