آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خروج ماهی از بدن

0

خروج ماهی از بدن

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از دهان تو ماهی بیرون آمده است، تعبیرش این است که دروغ‌های زیادی خواهی گفت .اگر ببینی از «آلت مردانه» تو ماهی بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می‌شوی، ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیرش این است که از زنی که اصلیت او به کنارۀ دریای مشرق مربوط است، صاحب فرزندی دختر می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی ببیند از «فرج» او ماهی بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می‌شود. 

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از دریا صید می‌کنی، تعبیرش این است که به اندازه آن روزی حلال بدست می‌آوری و معاش و معیشت زندگانی برای اهل و عیال و زن و فرزند تو گسترده می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: اُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّکُمْ… _ حلال شده است برای شما شکار دریایی… (مائده-۹۶).اگر ببینی ماهی‌های دریا با تو حرف می‌زنند، یـعـنـی از راز «پادشاه» آگاه می‌شوی و به مراد و خواسته‌ات خواهی رسید.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی از شکمِ ماهی، مروارید به دست آورده‌ای، یـعـنـی صاحب فرزندی پسر می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ماهی‌فروشی می‌کنی، یـعـنـی سود و منفعت به دست می‌آوری .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ماهی عبارتند از: ۱«وزیر» ۲– لشکر ۳– دختر«دوشیزه» ۴– غنیمت ۵– غم و اندوه ۶– کنیزک هندو.

خروج ماهی از بدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم